TOP 525 trường đại học trên thế giới

Học phí
THE:1
#ARWU:
7

University of Oxford

Xếp hạng

THE:#1 ARWU:#7

HỌC PHÍ

$42,000/năm

SINH HOẠT

$21,600/năm
THE:2
#ARWU:
3

University of Cambridge

Xếp hạng

THE:#2 ARWU:#3

HỌC PHÍ

$40,320/năm

SINH HOẠT

$13,720/năm
THE:3
#ARWU:
2

Stanford University

Xếp hạng

THE:#3 ARWU:#2

HỌC PHÍ

$45,000/năm

SINH HOẠT

$22,000/năm
THE:4
#ARWU:
3

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Xếp hạng

THE:#4 ARWU:#3

HỌC PHÍ

$43,498/năm

SINH HOẠT

$15,000/năm
THE:5
#ARWU:
9

California Institute of Technology (Caltech)

Xếp hạng

THE:#5 ARWU:#9

HỌC PHÍ

$45,846/năm

SINH HOẠT

$23,055/năm
THE:6
#ARWU:
1

Harvard University

Xếp hạng

THE:#6 ARWU:#1

HỌC PHÍ

$46,000/năm

SINH HOẠT

$27,600/năm
THE:7
#ARWU:
6

Princeton University

Xếp hạng

THE:#7 ARWU:#6

HỌC PHÍ

$42,000/năm

SINH HOẠT

$21,600/năm
THE:8
#ARWU:
12

Yale University

Xếp hạng

THE:#8 ARWU:#12

HỌC PHÍ

$47,600/năm

SINH HOẠT

$14,600/năm
THE:9
#ARWU:
17

Imperial College London

Xếp hạng

THE:#9 ARWU:#17

HỌC PHÍ

$24,000/năm

SINH HOẠT

$25,000/năm
THE:10
#ARWU:
10

University of Chicago

Xếp hạng

THE:#10 ARWU:#10

HỌC PHÍ

$43,000/năm

SINH HOẠT

$15,000/năm
THE:11
#ARWU:
19

ETH Zurich

Xếp hạng

THE:#11 ARWU:#19

HỌC PHÍ

$1,310/năm

SINH HOẠT

$30,000/năm
THE:12
#ARWU:
16

University of Pennsylvania

Xếp hạng

THE:#12 ARWU:#16

HỌC PHÍ

$47,000/năm

SINH HOẠT

$14,000/năm

Tin xem nhiều