TOP 19 trường đại học Trung Quốc

Học phí
THE:22
#ARWU:
45

Tsinghua University

Xếp hạng

THE:#22 ARWU:#45

HỌC PHÍ

$14,000/năm

SINH HOẠT

$6,000/năm
THE:31
#ARWU:
57

Peking University

Xếp hạng

THE:#31 ARWU:#57

HỌC PHÍ

$14,000/năm

SINH HOẠT

$6,000/năm
THE:36
#ARWU:
101

University of Hong Kong

Xếp hạng

THE:#36 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$17,000/năm

SINH HOẠT

$9,000/năm
THE:46
#ARWU:
201

Hong Kong University of Science and Technology

Xếp hạng

THE:#46 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$18,000/năm

SINH HOẠT

$9,000/năm
THE:55
#ARWU:
151

Chinese University of Hong Kong

Xếp hạng

THE:#55 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$20,000/năm

SINH HOẠT

$15,500/năm
THE:93
#ARWU:
101

University of Science and Technology of China

Xếp hạng

THE:#93 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$6,145/năm

SINH HOẠT

$7,905/năm
THE:101
#ARWU:
67

Zhejiang University

Xếp hạng

THE:#101 ARWU:#67

HỌC PHÍ

$7,000/năm

SINH HOẠT

$12,000/năm
THE:105
#ARWU:
101

Fudan University

Xếp hạng

THE:#105 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$11,000/năm

SINH HOẠT

$14,400/năm
THE:110
#ARWU:
201

City University of Hong Kong

Xếp hạng

THE:#110 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$16,875/năm

SINH HOẠT

$8,945/năm
THE:135
#ARWU:
151

Nanjing University

Xếp hạng

THE:#135 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$32,500/năm

SINH HOẠT

$9,645/năm
THE:173
#ARWU:
201

Hong Kong Polytechnic University

Xếp hạng

THE:#173 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$15,431/năm

SINH HOẠT

$25,548/năm
THE:190
#ARWU:
101

Shanghai Jiao Tong University

Xếp hạng

THE:#190 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$3,603/năm

SINH HOẠT

$14,688/năm

Tin xem nhiều