TOP 13 trường đại học Hà Lan

Học phí
THE:58
#ARWU:
151

Delft University of Technology

Xếp hạng

THE:#58 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$17,500/năm

SINH HOẠT

$10,400/năm
THE:59
#ARWU:
101

Wageningen University & Research

Xếp hạng

THE:#59 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$21,000/năm

SINH HOẠT

$17,000/năm
THE:62
#ARWU:
101

University of Amsterdam

Xếp hạng

THE:#62 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$17,000/năm

SINH HOẠT

$19,500/năm
THE:68
#ARWU:
74

Leiden University

Xếp hạng

THE:#68 ARWU:#74

HỌC PHÍ

$12,100/năm

SINH HOẠT

$17,000/năm
THE:70
#ARWU:
79

Erasmus University Rotterdam

Xếp hạng

THE:#70 ARWU:#79

HỌC PHÍ

$21,800/năm

SINH HOẠT

$18,700/năm
THE:74
#ARWU:
51

Utrecht University

Xếp hạng

THE:#74 ARWU:#51

HỌC PHÍ

$24,000/năm

SINH HOẠT

$31,700/năm
THE:79
#ARWU:
66

University of Groningen

Xếp hạng

THE:#79 ARWU:#66

HỌC PHÍ

$16,400/năm

SINH HOẠT

$13,900/năm
THE:123
#ARWU:
101

Radboud University Nijmegen

Xếp hạng

THE:#123 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$20,300/năm

SINH HOẠT

$24,100/năm
THE:128
#ARWU:
201

Maastricht University

Xếp hạng

THE:#128 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$36,700/năm

SINH HOẠT

$19,500/năm
THE:166
#ARWU:
1001

Vrije Universiteit Amsterdam

Xếp hạng

THE:#166 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$13,717/năm

SINH HOẠT

$20,172/năm
THE:167
#ARWU:
301

Eindhoven University of Technology

Xếp hạng

THE:#167 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$16,461/năm

SINH HOẠT

$14,904/năm
THE:184
#ARWU:
501

University of Twente

Xếp hạng

THE:#184 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$16,461/năm

SINH HOẠT

$16,572/năm

Tin xem nhiều