TOP 18 trường đại học Canada

Học phí
THE:21
#ARWU:
23

University of Toronto

Xếp hạng

THE:#21 ARWU:#23

HỌC PHÍ

$50,000/năm

SINH HOẠT

$16,500/năm
THE:37
#ARWU:
43

University of British Columbia

Xếp hạng

THE:#37 ARWU:#43

HỌC PHÍ

$48,000/năm

SINH HOẠT

$13,200/năm
THE:44
#ARWU:
70

McGill University

Xếp hạng

THE:#44 ARWU:#70

HỌC PHÍ

$52,000/năm

SINH HOẠT

$24,200/năm
THE:77
#ARWU:
86

McMaster University

Xếp hạng

THE:#77 ARWU:#86

HỌC PHÍ

$20,000/năm

SINH HOẠT

$27,180/năm
THE:90
#ARWU:
101

University of Montreal

Xếp hạng

THE:#90 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$18,000/năm

SINH HOẠT

$24,000/năm
THE:132
#ARWU:
101

University of Alberta

Xếp hạng

THE:#132 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$7,900/năm

SINH HOẠT

$28,640/năm
THE:176
#ARWU:
151

University of Ottawa

Xếp hạng

THE:#176 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$7,500/năm

SINH HOẠT

$13,340/năm
THE:190
#ARWU:
201

Western University

Xếp hạng

THE:#190 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$18,876/năm

SINH HOẠT

$13,572/năm
THE:199
#ARWU:
151

University of Calgary

Xếp hạng

THE:#199 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$13,929/năm

SINH HOẠT

$15,924/năm
THE:201
#ARWU:
151

University of Waterloo

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$17,318/năm

SINH HOẠT

$15,612/năm
THE:251
#ARWU:
601

Queen’s University

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#601

HỌC PHÍ

$20,898/năm

SINH HOẠT

$12,984/năm
THE:251
#ARWU:
301

Simon Fraser University

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$14,924/năm

SINH HOẠT

$14,148/năm

Tin xem nhiều