TOP 3 trường đại học Ấn độ

Học phí
THE:251
#ARWU:
401

Indian Institute of Science

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$14,300/năm

SINH HOẠT

$5,088/năm
THE:401
#ARWU:
1001

JSS Academy of Higher Education and Research

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$0/năm

SINH HOẠT

$4,512/năm
THE:401
#ARWU:
801

Indian Institute of Technology Roorkee

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#801

HỌC PHÍ

$779/năm

SINH HOẠT

$4,512/năm

Tin xem nhiều