TOP 9 trường đại học Thụy Sĩ

Học phí
THE:11
#ARWU:
19

ETH Zurich

Xếp hạng

THE:#11 ARWU:#19

HỌC PHÍ

$1,310/năm

SINH HOẠT

$30,000/năm
THE:35
#ARWU:
81

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Xếp hạng

THE:#35 ARWU:#81

HỌC PHÍ

$3,000/năm

SINH HOẠT

$35,000/năm
THE:90
#ARWU:
54

University of Zurich

Xếp hạng

THE:#90 ARWU:#54

HỌC PHÍ

$1,310/năm

SINH HOẠT

$24,000/năm
THE:103
#ARWU:
96

University of Basel

Xếp hạng

THE:#103 ARWU:#96

HỌC PHÍ

$2,014/năm

SINH HOẠT

$20,744/năm
THE:110
#ARWU:
101

University of Bern

Xếp hạng

THE:#110 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$1,500/năm

SINH HOẠT

$26,500/năm
THE:135
#ARWU:
59

University of Geneva

Xếp hạng

THE:#135 ARWU:#59

HỌC PHÍ

$18,100/năm

SINH HOẠT

$24,200/năm
THE:176
#ARWU:
101

University of Lausanne

Xếp hạng

THE:#176 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$2,500/năm

SINH HOẠT

$26,904/năm
THE:201
#ARWU:
301

University of Fribourg

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$1,658/năm

SINH HOẠT

$27,216/năm
THE:401
#ARWU:
1001

University of St Gallen

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$6,897/năm

SINH HOẠT

$29,808/năm

Tin xem nhiều