TOP 29 trường đại học Ý

Học phí
THE:153
#ARWU:
501

Scuola Superiore Sant’Anna

Xếp hạng

THE:#153 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$2,900/năm

SINH HOẠT

$16,080/năm
THE:161
#ARWU:
501

Scuola Normale Superiore di Pisa

Xếp hạng

THE:#161 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$0/năm

SINH HOẠT

$15,264/năm
THE:180
#ARWU:
201

University of Bologna

Xếp hạng

THE:#180 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$3,077/năm

SINH HOẠT

$14,028/năm
THE:201
#ARWU:
401

Vita-Salute San Raffaele University

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$10,000/năm

SINH HOẠT

$18,288/năm
THE:201
#ARWU:
201

University of Padua

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$2,963/năm

SINH HOẠT

$14,988/năm
THE:251
#ARWU:
501

University of Trento

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$3,000/năm

SINH HOẠT

$14,052/năm
THE:251
#ARWU:
201

Sapienza University of Rome

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$2,279/năm

SINH HOẠT

$17,460/năm
THE:301
#ARWU:
201

Polytechnic University of Milan

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$1,823/năm

SINH HOẠT

$18,288/năm
THE:301
#ARWU:
201

University of Pisa

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$2,279/năm

SINH HOẠT

$15,264/năm
THE:301
#ARWU:
201

University of Naples Federico II

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$1,253/năm

SINH HOẠT

$12,444/năm
THE:301
#ARWU:
151

University of Milan

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$2,735/năm

SINH HOẠT

$18,288/năm
THE:351
#ARWU:
701

Free University of Bozen-Bolzano

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#701

HỌC PHÍ

$2,500/năm

SINH HOẠT

$15,816/năm

Tin xem nhiều