TOP 57 trường đại học Anh

Học phí
THE:1
#ARWU:
7

University of Oxford

Xếp hạng

THE:#1 ARWU:#7

HỌC PHÍ

$42,000/năm

SINH HOẠT

$21,600/năm
THE:2
#ARWU:
3

University of Cambridge

Xếp hạng

THE:#2 ARWU:#3

HỌC PHÍ

$40,320/năm

SINH HOẠT

$13,720/năm
THE:9
#ARWU:
17

Imperial College London

Xếp hạng

THE:#9 ARWU:#17

HỌC PHÍ

$24,000/năm

SINH HOẠT

$25,000/năm
THE:14
#ARWU:
17

University College London - UCL

Xếp hạng

THE:#14 ARWU:#17

HỌC PHÍ

$61,500/năm

SINH HOẠT

$26,500/năm
THE:26
#ARWU:
151

London School of Economics and Political Science

Xếp hạng

THE:#26 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$29,000/năm

SINH HOẠT

$20,400/năm
THE:29
#ARWU:
32

University of Edinburgh

Xếp hạng

THE:#29 ARWU:#32

HỌC PHÍ

$24,600/năm

SINH HOẠT

$16,500/năm
THE:38
#ARWU:
56

King's College London

Xếp hạng

THE:#38 ARWU:#56

HỌC PHÍ

$37,000/năm

SINH HOẠT

$14,000/năm
THE:57
#ARWU:
34

University of Manchester

Xếp hạng

THE:#57 ARWU:#34

HỌC PHÍ

$29,000/năm

SINH HOẠT

$16,000/năm
THE:78
#ARWU:
74

University of Bristol

Xếp hạng

THE:#78 ARWU:#74

HỌC PHÍ

$31,700/năm

SINH HOẠT

$19,000/năm
THE:79
#ARWU:
101

University of Warwick

Xếp hạng

THE:#79 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$24,000/năm

SINH HOẠT

$19,700/năm
THE:93
#ARWU:
151

University of Glasgow

Xếp hạng

THE:#93 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$1,310/năm

SINH HOẠT

$24,120/năm
THE:106
#ARWU:
101

University of Sheffield

Xếp hạng

THE:#106 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$28,000/năm

SINH HOẠT

$16,000/năm

Tin xem nhiều