TOP 28 trường đại học Úc

Học phí
THE:32
#ARWU:
38

The University of Melbourne

Xếp hạng

THE:#32 ARWU:#38

HỌC PHÍ

$30,000/năm

SINH HOẠT

$21,000/năm
THE:49
#ARWU:
69

The Australian National University

Xếp hạng

THE:#49 ARWU:#69

HỌC PHÍ

$31,745/năm

SINH HOẠT

$24,000/năm
THE:59
#ARWU:
68

University of Sydney

Xếp hạng

THE:#59 ARWU:#68

HỌC PHÍ

$22,000/năm

SINH HOẠT

$24,000/năm
THE:69
#ARWU:
55

The University of Queensland

Xếp hạng

THE:#69 ARWU:#55

HỌC PHÍ

$20,000/năm

SINH HOẠT

$24,000/năm
THE:84
#ARWU:
91

Monash University

Xếp hạng

THE:#84 ARWU:#91

HỌC PHÍ

$26,372/năm

SINH HOẠT

$24,000/năm
THE:96
#ARWU:
101

The University of New South Wales

Xếp hạng

THE:#96 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$31,328/năm

SINH HOẠT

$24,000/năm
THE:134
#ARWU:
93

The University of Western Australia

Xếp hạng

THE:#134 ARWU:#93

HỌC PHÍ

$20,792/năm

SINH HOẠT

$12,946/năm
THE:135
#ARWU:
101

The University of Adelaide

Xếp hạng

THE:#135 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$16,028/năm

SINH HOẠT

$24,000/năm
THE:196
#ARWU:
301

University of Technology, Sydney

Xếp hạng

THE:#196 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$16,000/năm

SINH HOẠT

$27,000/năm
THE:201
#ARWU:
201

University of Wollongong

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$24,326/năm

SINH HOẠT

$23,169/năm
THE:201
#ARWU:
201

James Cook University

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$17,493/năm

SINH HOẠT

$24,000/năm
THE:201
#ARWU:
201

Queensland University of Technology

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$29,119/năm

SINH HOẠT

$18,972/năm

Tin xem nhiều