TOP 1 trường đại học Malaysia

Học phí
THE:301
#ARWU:
301

University of Malaya

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$8,000/năm

SINH HOẠT

$8,436/năm

Tin xem nhiều