TOP 11 trường đại học Thụy Điển

Học phí
THE:40
#ARWU:
44

Karolinska Institute

Xếp hạng

THE:#40 ARWU:#44

HỌC PHÍ

$22,500/năm

SINH HOẠT

$21,600/năm
THE:87
#ARWU:
63

Uppsala University

Xếp hạng

THE:#87 ARWU:#63

HỌC PHÍ

$8,200/năm

SINH HOẠT

$11,000/năm
THE:98
#ARWU:
101

Lund University

Xếp hạng

THE:#98 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$15,666/năm

SINH HOẠT

$10,968/năm
THE:153
#ARWU:
77

Stockholm University

Xếp hạng

THE:#153 ARWU:#77

HỌC PHÍ

$27,000/năm

SINH HOẠT

$18,324/năm
THE:187
#ARWU:
201

KTH Royal Institute of Technology

Xếp hạng

THE:#187 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$23,000/năm

SINH HOẠT

$18,324/năm
THE:201
#ARWU:
201

Chalmers University of Technology

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$21,000/năm

SINH HOẠT

$15,384/năm
THE:201
#ARWU:
101

University of Gothenburg

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$15,384/năm
THE:251
#ARWU:
201

Swedish University of Agricultural Sciences

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$14,268/năm
THE:301
#ARWU:
401

Umeå University

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$15,000/năm

SINH HOẠT

$15,288/năm
THE:351
#ARWU:
301

Linköping University

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$15,228/năm
THE:401
#ARWU:
801

Örebro University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#801

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$15,288/năm

Tin xem nhiều