TOP 1 trường đại học Liban

Học phí
THE:401
#ARWU:
601

American University of Beirut

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#601

HỌC PHÍ

$19,000/năm

SINH HOẠT

$19,356/năm

Tin xem nhiều