TOP 10 trường đại học New Zealand

Học phí
THE:201
#ARWU:
301

University of Otago

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$18,000/năm

SINH HOẠT

$17,004/năm
THE:201
#ARWU:
201

University of Auckland

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$19,000/năm

SINH HOẠT

$18,924/năm
THE:301
#ARWU:
1001

Auckland University of Technology

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$18,000/năm

SINH HOẠT

$18,924/năm
THE:301
#ARWU:
401

University of Canterbury

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$16,500/năm

SINH HOẠT

$17,267/năm
THE:401
#ARWU:
701

University of Waikato

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#701

HỌC PHÍ

$18,800/năm

SINH HOẠT

$16,956/năm
THE:401
#ARWU:
301

Victoria University of Wellington

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$13,820/năm

SINH HOẠT

$16,704/năm
THE:501
#ARWU:
701

Lincoln University

Xếp hạng

THE:#501 ARWU:#701

HỌC PHÍ

$20,160/năm

SINH HOẠT

$17,004/năm
THE:501
#ARWU:
501

Massey University

Xếp hạng

THE:#501 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$13,769/năm

SINH HOẠT

$18,924/năm
THE:1001
#ARWU:
1001

Unitec Institute of Technology

Xếp hạng

THE:#1001 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$1,000/năm

SINH HOẠT

$18,924/năm
THE:1001
#ARWU:
1001

Waikato Institute of Technology

Xếp hạng

THE:#1001 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$31,000/năm

SINH HOẠT

$17,000/năm

Tin xem nhiều