TOP 1 trường đại học Iran

Học phí
THE:351
#ARWU:
701

Babol Noshirvani University of Technology

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#701

HỌC PHÍ

$2,500/năm

SINH HOẠT

$8,160/năm

Tin xem nhiều