TOP 4 trường đại học Israel

Học phí
THE:201
#ARWU:
151

Tel Aviv University

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$17,500/năm

SINH HOẠT

$17,136/năm
THE:201
#ARWU:
95

Hebrew University of Jerusalem

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#95

HỌC PHÍ

$17,000/năm

SINH HOẠT

$15,024/năm
THE:301
#ARWU:
77

Technion Israel Institute of Technology

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#77

HỌC PHÍ

$13,000/năm

SINH HOẠT

$13,284/năm
THE:401
#ARWU:
401

Bar-Ilan University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$17,500/năm

SINH HOẠT

$15,312/năm

Tin xem nhiều