TOP 7 trường đại học Tây Ban Nha

Học phí
THE:135
#ARWU:
201

Pompeu Fabra University

Xếp hạng

THE:#135 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$4,600/năm

SINH HOẠT

$13,700/năm
THE:145
#ARWU:
301

Autonomous University of Barcelona

Xếp hạng

THE:#145 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$11,436/năm
THE:201
#ARWU:
151

University of Barcelona

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$3,000/năm

SINH HOẠT

$13,188/năm
THE:251
#ARWU:
901

University of Navarra

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#901

HỌC PHÍ

$15,000/năm

SINH HOẠT

$11,436/năm
THE:351
#ARWU:
301

Autonomous University of Madrid

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$13,824/năm
THE:401
#ARWU:
201

Complutense University of Madrid

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$3,800/năm

SINH HOẠT

$13,824/năm
THE:401
#ARWU:
701

University of Rovira i Virgili

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#701

HỌC PHÍ

$0/năm

SINH HOẠT

$11,436/năm

Tin xem nhiều