TOP 121 trường đại học MỸ

THE:3
#ARWU:
2

Stanford University

Xếp hạng

THE:#3 ARWU:#2

HỌC PHÍ

$45,000/năm

SINH HOẠT

$22,000/năm
THE:4
#ARWU:
3

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Xếp hạng

THE:#4 ARWU:#3

HỌC PHÍ

$43,498/năm

SINH HOẠT

$15,000/năm
THE:5
#ARWU:
9

California Institute of Technology (Caltech)

Xếp hạng

THE:#5 ARWU:#9

HỌC PHÍ

$45,846/năm

SINH HOẠT

$23,055/năm
THE:6
#ARWU:
1

Harvard University

Xếp hạng

THE:#6 ARWU:#1

HỌC PHÍ

$46,000/năm

SINH HOẠT

$27,600/năm
THE:7
#ARWU:
6

Princeton University

Xếp hạng

THE:#7 ARWU:#6

HỌC PHÍ

$42,000/năm

SINH HOẠT

$21,600/năm
THE:8
#ARWU:
12

Yale University

Xếp hạng

THE:#8 ARWU:#12

HỌC PHÍ

$47,600/năm

SINH HOẠT

$14,600/năm
THE:10
#ARWU:
10

University of Chicago

Xếp hạng

THE:#10 ARWU:#10

HỌC PHÍ

$43,000/năm

SINH HOẠT

$15,000/năm
THE:12
#ARWU:
16

University of Pennsylvania

Xếp hạng

THE:#12 ARWU:#16

HỌC PHÍ

$47,000/năm

SINH HOẠT

$14,000/năm
THE:12
#ARWU:
18

Johns Hopkins University

Xếp hạng

THE:#12 ARWU:#18

HỌC PHÍ

$46,000/năm

SINH HOẠT

$22,000/năm
THE:15
#ARWU:
5

University of California, Berkeley (UC Berkeley)

Xếp hạng

THE:#15 ARWU:#5

HỌC PHÍ

$45,000/năm

SINH HOẠT

$23,000/năm
THE:16
#ARWU:
8

Columbia University

Xếp hạng

THE:#16 ARWU:#8

HỌC PHÍ

$45,000/năm

SINH HOẠT

$22,000/năm
THE:17
#ARWU:
11

University of California, Los Angeles

Xếp hạng

THE:#17 ARWU:#11

HỌC PHÍ

$42,140/năm

SINH HOẠT

$13,000/năm
THE:18
#ARWU:
26

Duke University

Xếp hạng

THE:#18 ARWU:#26

HỌC PHÍ

$43,623/năm

SINH HOẠT

$15,242/năm
THE:19
#ARWU:
12

Cornell University

Xếp hạng

THE:#19 ARWU:#12

HỌC PHÍ

$45,130/năm

SINH HOẠT

$12,436/năm
THE:20
#ARWU:
27

University of Michigan

Xếp hạng

THE:#20 ARWU:#27

HỌC PHÍ

$41,000/năm

SINH HOẠT

$16,000/năm
THE:24
#ARWU:
91

Carnegie Mellon University

Xếp hạng

THE:#24 ARWU:#91

HỌC PHÍ

$74,700/năm

SINH HOẠT

$32,000/năm
THE:25
#ARWU:
25

Northwestern University

Xếp hạng

THE:#25 ARWU:#25

HỌC PHÍ

$50,855/năm

SINH HOẠT

$15,489/năm
THE:27
#ARWU:
32

New York University

Xếp hạng

THE:#27 ARWU:#32

HỌC PHÍ

$47,980/năm

SINH HOẠT

$14,040/năm
THE:28
#ARWU:
14

University of Washington

Xếp hạng

THE:#28 ARWU:#14

HỌC PHÍ

$35,540/năm

SINH HOẠT

$15,621/năm
THE:30
#ARWU:
15

University of California, San Diego

Xếp hạng

THE:#30 ARWU:#15

HỌC PHÍ

$29,000/năm

SINH HOẠT

$31,100/năm

Tin xem nhiều