TOP 8 trường đại học PHẦN LAN

THE:99
#ARWU:
57

University of Helsinki

Xếp hạng

THE:#99 ARWU:#57

HỌC PHÍ

$20,721/năm

SINH HOẠT

$13,814/năm
THE:181
#ARWU:
301

Aalto University

Xếp hạng

THE:#181 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$17,136/năm

SINH HOẠT

$18,072/năm
THE:201
#ARWU:
601

University of Tampere

Xếp hạng

THE:#201 ARWU:#601

HỌC PHÍ

$11,424/năm

SINH HOẠT

$15,276/năm
THE:251
#ARWU:
501

University of Oulu

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$11,424/năm

SINH HOẠT

$14,376/năm
THE:351
#ARWU:
401

University of Eastern Finland

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$13,677/năm

SINH HOẠT

$15,684/năm
THE:351
#ARWU:
301

University of Turku

Xếp hạng

THE:#351 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$13,708/năm

SINH HOẠT

$14,820/năm
THE:401
#ARWU:
601

University of Jyväskylä

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#601

HỌC PHÍ

$11,424/năm

SINH HOẠT

$15,648/năm
THE:401
#ARWU:
1001

Tampere University of Technology

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$13,708/năm

SINH HOẠT

$15,276/năm

Tin xem nhiều