TOP 23 trường đại học NHẬT BẢN

THE:42
#ARWU:
22

The University of Tokyo

Xếp hạng

THE:#42 ARWU:#22

HỌC PHÍ

$15,673/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:65
#ARWU:
35

Kyoto University

Xếp hạng

THE:#65 ARWU:#35

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:251
#ARWU:
101

Osaka University

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:251
#ARWU:
101

Tohoku University

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#101

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:251
#ARWU:
151

Tokyo Institute of Technology

Xếp hạng

THE:#251 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:301
#ARWU:
83

Nagoya University

Xếp hạng

THE:#301 ARWU:#83

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:401
#ARWU:
151

Hokkaido University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#151

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:401
#ARWU:
201

Kyushu University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:401
#ARWU:
201

University of Tsukuba

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#201

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:401
#ARWU:
1001

Fujita Health University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$0/năm

SINH HOẠT

$19,188/năm
THE:401
#ARWU:
601

Tokyo Metropolitan University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#601

HỌC PHÍ

$5,076/năm

SINH HOẠT

$24,144/năm
THE:401
#ARWU:
601

Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#601

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$24,144/năm
THE:401
#ARWU:
1001

Teikyo University

Xếp hạng

THE:#401 ARWU:#1001

HỌC PHÍ

$5,000/năm

SINH HOẠT

$24,144/năm
THE:601
#ARWU:
401

Waseda University

Xếp hạng

THE:#601 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:601
#ARWU:
601

Kobe University

Xếp hạng

THE:#601 ARWU:#601

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:601
#ARWU:
301

Chiba University

Xếp hạng

THE:#601 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:601
#ARWU:
301

Keio University

Xếp hạng

THE:#601 ARWU:#301

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:601
#ARWU:
701

Yokohama City University

Xếp hạng

THE:#601 ARWU:#701

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:601
#ARWU:
501

Hiroshima University

Xếp hạng

THE:#601 ARWU:#501

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm
THE:801
#ARWU:
401

The University of Tokushima

Xếp hạng

THE:#801 ARWU:#401

HỌC PHÍ

$6,000/năm

SINH HOẠT

$9,673/năm

Tin xem nhiều