Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng little/a little, few/a few

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng little/a little, few/a few

Tại sao câu này lại dùng a little mà không phải little? Làm sao để phân biệt được few và a few? Đây là băn khoăn của rất nhiều người...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ to, for và so that

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ to, for và so that

Ngữ pháp tiếng anh đóng vai trò quan trọng trong việc học tiếng Anh. Cùng nắm vững cách lý thuyết ngữ pháp tiếng anh căn bản về cách sử dụng...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Ngữ pháp tiếng Anh:  Phân biệt & Tổng hợp cách dùng to V-inf và V-ing

Ngữ pháp tiếng Anh: Phân biệt & Tổng hợp cách dùng to V-inf và V-ing

Để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình, bạn chắc chắn không thể bỏ qua việc học ngữ pháp tiếng anh. Sau đây là cách dùng to V và...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng Prefer, Would prefer, Would rather

Để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình, bạn chắc chắn không thể bỏ qua việc học ngữ pháp tiếng anh. Sau đây là cách sử dụng prefer, would...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Bài tập: Tính từ + ONE/ONES và Tính từ làm Đại từ

Bài tập: Tính từ + ONE/ONES và Tính từ làm Đại từ

Bạn đã biết về cách sử dụng Tính từ + one/ones và Tính từ làm Đại từ trong tiếng Anh qua loạt bài trước đó của Kênh Tuyển Sinh chưa?...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Ngữ pháp tiếng Anh: Mẫu câu It is said that, (He) is said to và (be) supposed to

Ngữ pháp tiếng Anh: Mẫu câu It is said that, (He) is said to và (be) supposed to

Trong tiếng Anh, It is said that…. Và He is said to…. được dùng khi tường thuật hay đưa tin tức. (Be) supposed to: dùng trong 2 trường hợp: tường...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Tổng hợp bài tập Tính từ + động từ nguyên thể/ mệnh đề that/ giới từ

Tổng hợp bài tập Tính từ + động từ nguyên thể/ mệnh đề that/ giới từ

Ngữ pháp tiếng anh đóng vai trò quan trọng trong việc học tiếng Anh. Cùng nắm vững cách đặt câu với tính từ đi kèm với động từ nguyên thể,...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Ngữ pháp tiếng Anh: Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từ

Ngữ pháp tiếng Anh: Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từ

Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Ngữ pháp tiếng Anh: Tính từ + ONE/ONES và Tính từ làm Đại từ

Ngữ pháp tiếng Anh: Tính từ + ONE/ONES và Tính từ làm Đại từ

Bạn đã nắm được những cách sử dụng tính từ thông dụng trong câu tiếng anh chưa? Sau đây là cách sử dụng Tính từ + one/ones và Tính từ...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ at/on/in

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ at/on/in

“In”, “on”, “at” là ba giới từ chỉ nơi chốn phổ biến và cũng là ba từ dễ gây nhầm lẫn nhất trong tiếng Anh. Để phân biệt ba giới...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Cách sử dụng As if/ As though; For, during & while; By, Until & By the time

Cách sử dụng As if/ As though; For, during & while; By, Until & By the time

Cùng Kênh Tuyển Sinh tiếp tục series ôn tập ngữ pháp tiếng Anh với bài viết về “Cách sử dụng As if/ As though; For, during & while; By, Until...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Ngữ pháp tiếng Anh: Had better & Cấu trúc It"s time

Ngữ pháp tiếng Anh: Had better & Cấu trúc It's time

Để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình, bạn chắc chắn không thể bỏ qua việc học ngữ pháp tiếng anh. Sau đây là cách sử dụng had better...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng even though, still, yet, already & any more

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng even though, still, yet, already & any more

Để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình, bạn chắc chắn không thể bỏ qua việc học ngữ pháp tiếng anh. Sau đây là cách sử dụng even though,...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng in case, Unless, as long as, provided/providing

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng in case, Unless, as long as, provided/providing

Bạn đã nắm được những mệnh đề ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản? Sau đây là các cách sử dụng in case, Unless, as long as, provided/providing.
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
 Ngữ pháp tiếng Anh: Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từ

Ngữ pháp tiếng Anh: Tính từ + động từ nguyên thể/mệnh đề that/giới từ

Trong tiếng Anh, tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước
Ngữ pháp tiếng Anh: Danh động từ và động từ nguyên mẫu

Ngữ pháp tiếng Anh: Danh động từ và động từ nguyên mẫu

Gerund (Danh động từ) và Infinitives (Động từ nguyên mẫu) là hai dạng của động từ có thể được sử dụng để thay thế cho danh từ trong một câu,...
Học tiếng Anh / 3 tháng trước