Trong tiếng Anh, hardly thường dùng chung với: any, ever và trợ động từ can, barely có nghĩa là: chỉ vừa và thường đi với tính từ như enough và sufficient. Scarcely bao gồm ý nghĩa của cả hardly và barely.

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng enough & too, quite & rather

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng enough & too, quite & rather

Bạn đã nắm được những các sử dụng enough, too, quite và rather trong tiếng anh chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn tổng hợp các cách dùng enough, too, quite và rather trong câu.

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely - Ảnh 1

Cùng tìm hiểu về cách sử dụng Hardly, Scarcely, Barely

1. Cách sử dụng Hardly

Hardly thường dùng chung với: any, ever và trợ động từ can.

Hardly any và hardly ever có nghĩa là: hầu như không, hiếm khi.

Ex:

  • There is hardly any rice in the kitchen.(Hầu như không còn chút gạo nào trong nhà bếp).
  • Mr. Smith hardly ever goes to bed before midnight. (Ông Smith hiếm khi ngủ trước nửa đêm).

Hardly đi sau động từ can thì có nghĩa: khó lắm mới được.

Ex: I can hardly see the mark. (phải khó lắm tôi mới có thể thấy được dấu vết).

2. Cách sử dụng Barely

Barely có nghĩa là: chỉ vừa và thường đi với tính từ như enough và sufficient.

Ex:

  • They barely had time to catch the train. (Họ chỉ mới vừa đủ thì giớ để bắt kịp chuyến tàu).
  • I can barely see it. (Tôi vừa nhìn thấy nó)

3. Cách sử dụng Scarely

Scarcely bao gồm ý nghĩa của cả hardly và barely. Scarcely có nghĩa "hiếm khi/hầu như không" và có thể thay thế cho hardly theo cách dùng trên: scarcely any/scarcely ever. Nhưng scarcely chủ yếu được dùng với nghĩa "chắc không"

Ex:

  • You can scarcely expect me to believe that. (Bạn khó lòng mong tôi tin vào điều đó).
  • There were scarcely twenty people there. (Chắc không tới 20 người ở đó).

> Ngữ pháp tiếng Anh: Sở hữu cách & Cấu trúc of + danh từ

> Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng little/a little, few/a few

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp