Tại sao câu này lại dùng a little mà không phải little? Làm sao để phân biệt được few và a few? Đây là băn khoăn của rất nhiều người khi mới học tiếng Anh.

Bài tập: Tính từ + ONE/ONES và Tính từ làm Đại từ

Bài tập: Tính từ + ONE/ONES và Tính từ làm Đại từ

Bạn đã biết về cách sử dụng Tính từ + one/ones và Tính từ làm Đại từ trong tiếng Anh qua loạt bài trước đó của Kênh Tuyển Sinh chưa? Xem lại và cùng luyện...

Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng little/a little, few/a few - Ảnh 1

Cùng xem lại cách sử dụng little/a little, few/a few

1. Cách dùng Little và A little

1.1. Cách dùng Little

Người ta sử dụng Little đứng trước các danh từ không đếm được. Có nghĩa phủ định là rất ít, không được nhiều.
Liitle + uncountable nouns (danh từ không đếm được): rất ít, không được nhiều.
Ví dụ: She has little money. (Cô ấy có ít tiền)

1.2. Cách dùng A little

Người ta sử dụng Little đứng trước các danh từ đếm được. Có nghĩa là một chút, một ít.
Little + uncountable nouns (danh từ không đếm được): một chút, một ít.
Ví dụ: I just have a little money to buy an apple. (Tôi chỉ có một chút tiền để mua một quả táo).

2. Cách dùng Few và A few

2.1 Cách dùng Few

Few + danh từ đếm được số nhiều: rất ít, không đủ để làm gì (có tính phủ định)
Ví dụ: I have few books, not enough for reference reading. (Tôi chỉ có một ít sách, không đủ để đọc tham khảo)

2. Cách dùng A few

A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để làm gì.
Ví dụ: I have a few books, enough for reference reading. (Tôi có một vài quyển sách, đủ để đọc tham khảo)

> Ngữ pháp tiếng Anh: Tính từ + ONE/ONES và Tính từ làm Đại từ

> Ngữ pháp tiếng Anh: Cách sử dụng giới từ to, for và so that

Theo Kênh Tuyển Sinh tổng hợp