No

No dùng như một chỉ định từ/hạn định từ diễn tả số lượng như all, every, many, some, any, each, either, one, another. Nó dùng trước các danh từ số ít và số nhiều.
No cũng có nghĩa tương tự not a, not any và thường dùng nếu muốn nhấn mạnh những gì mình đang nói.Ví dụ:
- I have no idea what he is referring to. (nhấn mạnh hơn).
- I don\'t have any idea what he is referring to. (ít nhấn mạnh hơn).
- No students from the secondary school in New Town achieved the highest grades in their end-of-year exam. (nhấn mạnh hơn).
- There weren\'t any students from the secondary school in New Town who achieved the highest grades in their end-of-year exam. (ít nhấn mạnh hơn).
- I’m sorry. I\'ve got no time for that this afternoon. (nhấn mạnh hơn).
- I’m sorry. I  haven’t had any time for that this afternoon. (ít nhấn mạnh hơn).

Image

Not

Not dùng trong câu hay mệnh đề phủ định. Nó thường đi với động từ "to be" kèm theo tính từ, phó từ, cụm danh từ hoặc một cụm giới từ. Very thường dùng sau not để trung hòa tính phủ định của mệnh đề.
Ví dụ:
- It was not difficult to understand why she was in love with him.
- It is not always true that people who are in love like the same things.
- He swims well, but not very evenly. - It was not a huge meal, but enough for two people.
- I know I\'ll probably fail my driving test, but I\'m not in the least bit nervous about it.


Theo vnexpress.net