Bài tập về tính từ và trang từ trong tiếng anh

Bảng động từ bất quy tắt tiếng Anh - English Irregular Verbs

 

Đối với dạng bài word forms như thế này các em đừng mất thời gian vào việc dịch nghĩa của câu vội nhé.

Cùng xem ví dụ nhé: 

Ví dụ 1:

The creative marketing ________ will be implemented immediately.


A. strategic               C. strategize
B. strategy                D. strategical

Cách làm như sau:

*** Bước 1:  Nhìn vào từ phía trước và sau chỗ trống để xác định TỪ LOẠI mình cần điền là từ gì.


Ở câu trên ta thấy trước chỗ trống có danh từ marketing, phía sau có động từ (cụ thể là chia ở thì tương lai)
--> Vị trí trong ô trống chỉ có thể là danh từ.
"The + Adj + Noun + Noun + Verb" (2 danh từ đặt cạnh nhau --> danh từ ghép)


*** Bước 2: Nhận dạng xem đâu là danh từ trong 4 đáp án.

A và D đều là tính từ (Adj) (1 số bạn học thuộc các đuôi tính từ - ic/al nên chọn dễ luôn :D)
C là động từ (ize) --> strategize (v): lập chiến lược
B là danh từ --> chiến lược.
--> Vậy đáp án là B: "marketing strategy" chiến lược marketing.

Image

Mẹo hay sẽ giúp việc học Tiếng anh trở nên dễ nhớ hơn. Ảnh Internet.

Ví dụ 2:

Materials for the seminar will be sent to all _______ two weeks in advance.

A. attendance                   C. attendees
B. attends                        D. attend

Tương tự như ở ví dụ 1, nhìn vào từ đứng trước, đứng sau chỗ trống. Xuất hiện từ "all" --> Ô trống chỉ có thể là danh từ

B và D bị loại vì là động từ. Attend (v) tham gia, tham dự

Vấn đề là cả A (-ce) và C (-ee) đều là danh từ. Lúc này các bạn phải xác định xem ô trống cần điền là danh từ chỉ người hay vật (Thường sẽ nhìn vào đuôi (ee - người) hoặc có thể nhìn vào động từ để xác định)

A: attendance: sự tham gia

C: attendees: những người tham gia/ người tham dự

--> Đáp án sẽ là C (Những tài liệu cho buổi hội thảo sẽ được gửi tới tất cả những người tham dự trước 2 tuần)

 

Tóm lại, có 2 bước đơn giản để hoàn thành bài Word Forms:

- Nhìn vào từ phía trước và sau chỗ trống để xác định TỪ LOẠI mình cần điền

- Nhận dạng xem đâu là Loại từ trong 4 đáp án

 

Theo Giải thích ngữ pháp tiếng Anh.