Tính từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất cho danh từ đứng sau. Khi dùng, người nói thường thêm các từ chỉ mức độ để lột tả tính chất của nó đang như thế nào.
Ví dụ: Khi ta nói "nóng" thì tính chất nóng đó có thể có nhiều mức độ như hơi nóng, rất nóng, nóng hơn, nóng nhất (rather hot, very hot, hotter, the hottest). Nhưng với một số từ đặc biệt, thường sẽ không thêm mức độ đằng trước hay sau từ đó.


Dưới đây là những trường hợp cụ thể:


- Freezing /ˈfriː.zɪŋ/: đông lạnh, đông cứng đến mức tối đa, nên thường sẽ không có cách nói "very freezing".


Image


- Boiling /ˈbɔɪ.lɪŋ/: nóng như thiêu như đốt, cảm giác không thể nóng hơn được nữa. Người bản địa hầu như không dùng từ chỉ mức độ với boiling.


Image

- Dead /ded/: mệt mỏi, thiếu sinh khí như đã chết. Từ này xuất phát từ "die - chết", theo quan niệm “chết” là kết thúc mọi việc. Vì thế không có mức độ của “hơi chết” trong tiếng Anh.

- Starving /ˈstɑːr.vɪŋ/: chết đói, đói gần chết. Đây là từ miêu tả cái đói đã đến giới hạn tột cùng, nên hiếm khi sử dụng mức độ như “very starving”. Có thể hiểu nôm na starving = extremely hungry.


Image


Theo vnexpress.net