Dự kiến điểm chuẩn vào các trường thuộc Đại học Huế

Dự kiến điểm chuẩn vào các trường thuộc Đại học Huế: ĐH Y dược: Điểm chuẩn dự kiến tăng khoảng 2-3 điểm; ĐH Nông lâm: Nhiều ngành điểm chuẩn dự kiến bằng sàn..

>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm chuẩn đại học

Từ kết quả điểm thi của các trường thành viên ĐH Huế, các ngành y dược, khoa học tự nhiên, du lịch, luật dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng, trong khi nhóm ngành kinh tế, ngôn ngữ dự kiến không tăng.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại đây.

Để thí sinh có thể tham khảo về khả năng trúng tuyển, dưới đây là phổ điểm cho từng ngành (đã tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng).

Điểm chuẩn của trường có thể thay đổi vì phải dành chỉ tiêu cho các đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển hay hạn chế tỷ lệ thí sinh ảo.

 

điểm chuẩn đại học Huế 2013

ĐH Y dược: Điểm chuẩn dự kiến tăng khoảng 2-3 điểm

Ngành Y đa khoa với 820 TS thì có 798 TS đạt từ 26 điểm; 1.025 TS đạt từ 25,5 điểm. Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 22,5.

Ngành Răng-hàm-mặt với chỉ tiêu 80 có 95 TS đạt từ 25 điểm (từ 24,5 điểm có 117 TS đạt được). Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 23.

Ngành Y học dự phòng với 180 chỉ tiêu có 235 TS đạt từ 21 điểm (từ 21,5 điểm có 171 TS đạt được). Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 18.

Ngành Y học cổ truyền với chỉ tiêu 80 có 113 TS đạt từ 22 điểm (từ 22,5 điểm có 91 TS đạt). Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 20,5.

Ngành Dược học với chỉ tiêu 150 có 163 TS đạt từ 25,5 điểm (từ 25 điểm có 218 TS đạt). Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 22.

Ngành Điều dưỡng với chỉ tiêu 100 có 109 TS đạt từ 21,5 điểm (từ 21 điểm có 138 TS đạt được). Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 20.

Ngành Kỹ thuật y học với chỉ tiêu 90 có 133 TS đạt từ 22,5 điểm (từ 23 điểm có 92 TS đạt). Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 21.

Ngành Y tế công cộng với chỉ tiêu 60 có 72 TS đạt từ 20 điểm (từ 19,5 điểm có 83 TS đạt). Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 18.

ĐH Kinh tế: Điểm chuẩn dự kiến tương đương năm ngoái

Ngành Kinh tế với chỉ tiêu 440 có 410 TS khối A, A1 đạt từ 14,5 điểm; 106 TS khối D1, D3 đạt từ 15 điểm. Từ 15 điểm, 4 khối có 147 TS đạt được. Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 13,5.

Ngành Quản trị kinh doanh với chỉ tiêu 440 có 437  TS khối A, A1 đạt từ 15,5 điểm; 85 TS khối D1, D3 đạt từ 16 điểm. Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 15,5.

điểm chuẩn đại học Huế 2013

Ngành Tài chính-ngân hàng với chỉ tiêu 140 có 141 TS đạt được điểm sàn năm 2012. Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 16.

Ngành Kế toán với chỉ tiêu 280 có có 307 TS từ 17 điểm. Khối A, A1 từ 16,5 điểm có 292 TS đạt; khối D1, D3 từ 17 điểm có 47 TS đạt. Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 16,5.

Ngành Hệ thống thông tin quản lý với chỉ tiêu 140 có 102 TS đạt điểm sàn, cũng là điểm chuẩn năm 2012.

ĐH Sư phạm: Một số ngành dự kiến xét tuyển bổ sung

Ngành Giáo dục mầm non với chỉ tiêu 270 thì có 343 TS đạt từ 15 điểm. Từ 15,5 điểm có 273 TS đạt. Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 20,5 điểm.

Ngành Giáo dục tiểu học với chỉ tiêu 220, có 191 TS khối C đạt từ 18,5 điểm; 62 TS khối D đạt từ 17 điểm. Từ 18 điểm có 215 TS khối C đạt được; có 49 TS khối D đạt được từ 17,5 điểm. Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 17,5 khối C và 16 khối D.

Ngành Giáo dục chính trị với chỉ tiêu 60 chỉ có 27 TS đạt điểm sàn, cũng là điểm chuẩn năm 2012 (14,5 điểm khối C).

Ngành Sư phạm toán với chỉ tiêu 150 có 184 TS đạt từ 21 điểm (145 TS đạt từ 21,5 điểm). Từ 20,5 điểm có 222 TS đạt được. Điểm chuẩn ngành này năm ngoái là 16,5 điểm.

Ngành Sư phạm tin học với chỉ tiêu 100 chỉ có 36 TS đạt điểm sàn, cũng là điểm chuẩn năm ngoái (13 điểm khối A, A1).

Ngành Sư phạm vật lí với chỉ tiêu 200 có 239 TS đạt từ 17,5 điểm. Từ 17 điểm có 292 TS đạt. Điểm chuẩn ngày này năm ngoái là 14 điểm.

Ngành Sư phạm hóa học với chỉ tiêu 100 có 74 TS khối A đạt từ 21 điểm; 55 TS khối B đạt từ 21,5 điểm. Từ 20,5 điểm khối A có 84 TS đạt. Từ 21 điểm khối D có 71 TS đạt. Điểm chuẩn ngày này năm ngoái là 18,5 khối A và 20 khối B.

Ngành Sư phạm sinh học với chỉ tiêu 80 có 145 TS đạt từ 15 điểm. Từ 15,5 điểm có 128 TS đạt. Từ 16 điểm có 110 TS đạt.

Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp với chỉ tiêu 50 thì chỉ có 2 TS đạt điểm sàn năm 2012.

Ngành Sư phạm ngữ văn với chỉ tiêu 220 có 270 TS đạt từ 15 điểm; 255 TS đạt từ 15 điểm; 238 TS đạt từ 16 điểm. Điểm chuẩn năm ngoái là 16 điểm.

Ngành Sư phạm lịch sử với chỉ tiêu 150 chỉ có 146 TS đạt điểm sàn năm ngoái (14,5 điểm khối C).

Ngành Sư phạm địa lý với chỉ tiêu 150 có 185 TS đạt điểm sàn năm ngoái (14,5 điểm khối C và 14 điểm khối B).

Ngành Tâm lí học giáo dục với chỉ tiêu 50 có 26 TS đạt điểm sàn năm ngoái (14,5 điểm khối C và 13,5 điểm khối D).

ĐH Nông lâm: Nhiều ngành điểm chuẩn dự kiến bằng sàn

Với chỉ tiêu 200 cho 2 ngành: Ngành Khoa học đất có 23 TS đạt điểm chuẩn năm ngoái (13 điểm khối A và 14 điểm khối B);  Ngành Quản lí đất đai có 136 TS khối B từ 18 điểm và 35 TS khối A từ 17 điểm (từ 18,5 điểm có 104 TS khối B đạt; 42 TS khối A đạt từ 16,5 điểm).

Với chỉ tiêu 150 dành cho 3 ngành: Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí có 70 TS đạt từ 13,5 điểm (từ 13 điểm có 84 TS); Ngành Công thôn chỉ có 10 TS đạt từ 13 điểm; Ngành công nghệ chế biến lâm sản có 65 TS đạt điểm sàn năm ngoái (13 điểm khối A, 14 điểm khối B).

Với chỉ tiêu 200 cho 2 ngành: Ngành công nghệ thực phẩm có 149 TS khối B đạt từ 19 điểm và 51 TS khối A đạt từ 18,5 điểm (Khối B có 114 TS đạt được từ 19,5 điểm và khối A có 66 TS đạt từ 18 điểm); Ngành Công nghệ sau thu hoạch có 44 TS đạt điểm sàn năm ngoái.

Với chỉ tiêu 250 cho 4 ngành: Theo điểm sàn năm ngoái (13 điểm khối A, 14 điểm khối B, ngành Nông học có 55 TS đạt; Ngành Bảo vệ thực vật có 96 TS đạt điểm sàn năm ngoái; Ngành Khoa học cây trồng có 175 TS đạt; Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan có 20 TS đạt.

Với chỉ tiêu 200 cho 2 ngành: Theo điểm sàn năm ngoái, ngành Chăn nuôi có 167 TS đạt; Ngành Thú y có 47 TS khối A đạt từ 16 điểm và 126 TS khối B đạt từ 16,5 điểm.

Với chỉ tiêu 230 cho 2 ngành: Ngành Nuôi trồng thủy sản có 47 TS khối A đạt từ 15 điểm và 178 TS khối B đạt từ 15,5 điểm; Ngành Quản lí nguồn lợi thủy sản có 90 TS đạt từ điểm sàn năm ngoái.

Với chỉ tiêu 200 cho 2 ngành: Theo điểm  sàn năm ngoái, ngành Lâm nghiệp có 134 TS đạt; Ngành Quản lí tài nguyên rừng có 165 TS đạt.

Với chỉ tiêu 150 cho 2 ngành: Theo điểm sàn năm ngoái, ngành Khuyến nông có 37 TS đạt; Ngành Phát triển nông thôn có 109 TS đạt.

Khoa Luật: Điểm chuẩn dự kiến tăng hơn 2 điểm

Ngành Luật có 400 chỉ tiêu, với điểm chuẩn năm ngoái thì năm nay khối A có 352 TS đạt 14 điểm, khối C có 766 TS đạt 15 điểm và khối D có 261 TS đạt 14 điểm. Với chỉ tiêu năm nay thì 18 điểm khối A có 113 TS, 19 điểm khối C có 313 TS, 17 điểm khối D có 84 TS.

Ngành Luật kinh tế có 250 chỉ tiêu, năm ngoái điểm chuẩn khối A và D là 15,5, khối C là 16,5. Năm nay, khối A có 103 TS đạt 18 điểm, khối C có 122 TS đạt 19 điểm và khối D có 47 TS đạt 17 điểm.

Trường ĐH Ngoại ngữ: Nhiều ngành xét tuyển bổ sung

Năm nay, ngành Sư phạm tiếng Anh nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ. Với 310 chỉ tiêu, có 322 TS đạt từ 21,5 điểm trở lên; còn từ 21 điểm có 358 TS, từ 20,5 điểm có 396 TS.

Ngành Sư phạm tiếng Pháp có 30 chỉ tiêu nhưng chỉ có 10 TS dự thi.

Ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc có 35 chỉ tiêu nhưng chỉ có 6 TS dự thi.

Ngành Việt Nam học có 30 chỉ tiêu thì có 23 TS dự thi.

Ngành Ngôn ngữ Anh năm nay tính hệ số 2 môn ngoại ngữ nên với 300 chỉ tiêu, có 327 TS đạt từ 20 điểm trở lên. Còn từ 19,5 điểm có 365 TS, từ 19 điểm có 409 TS.

Ngành Ngôn ngữ Nga có 15 chỉ tiêu thì có 19 TS dự thi và có 9 TS đạt 13,5 điểm của năm trước.

Ngành Ngôn ngữ Pháp có 40 chỉ tiêu thì có 17 TS đạt 13,5 điểm của năm trước.

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có 70 chỉ tiêu thì có 88 TS đạt điểm năm ngoái là 13,5.

Ngành Ngôn ngữ Nhật năm nay nhân hệ số 2 môn ngoại ngữ. Với 130 chỉ tiêu, có 137 TS đạt từ 21,5 điểm trở lên. Từ 21 điểm có 158 TS, còn từ 20,5 điểm có 168 TS.

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có 40 chỉ tiêu thì có 81 TS đạt bằng điểm chuẩn năm ngoái là 13,5 điểm. Từ 14,5 điểm có 67 TS và từ 15 điểm có 59 TS.

Ngành Quốc tế học có 50 chỉ tiêu thì mới có 30 TS đạt bằng điểm chuẩn 13,5 của năm trước.

Trường ĐH Khoa học: Điểm chuẩn sẽ tăng

Năm ngoái, điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế) đều bằng điểm sàn. Trừ các ngành Hóa học khối A bằng sàn là 13 còn khối B 15,5 điểm; Khoa học môi trường: A 13, B 15; Công nghệ sinh học: A 13, B 16,5; Báo chí: C 14,5 và khối D tăng hơn sàn 0,5 điểm là 14.

Năm nay, ngành Hóa học có 70 chỉ tiêu thì 17 điểm khối A có 55 TS, 18,5 điểm khối B có 62 TS. Sở dĩ lấy cao hơn chỉ tiêu vì trừ số lượng trúng tuyển ảo nhưng không học do thi nhiều trường, nhiều khối. Năm ngoái cũng với 70 chỉ tiêu thì khối A có 47 TS, khối B có 69 TS.

Ngành Khoa học môi trường có 70 chỉ tiêu thì có 45 TS đạt 17 điểm khối A và 109 TS đạt 18,5 điểm. (Năm ngoái khối A có 43 TS 13 điểm, khối B có 144 TS 15 điểm).

Ngành Công nghệ sinh học có 60 chỉ tiêu thì có 65 TS khối A đạt 18 điểm và khối B có 111 TS đạt 19 điểm. (Năm ngoái khối A có 65 TS đạt 13 điểm, khối B có 136 TS đạt 16,5 điểm).

Ngành Báo chí có 140 chỉ tiêu thì có 146 TS đạt 15 điểm khối C và 31 TS đạt 15 điểm khối D. (Năm ngoái khối C có 158 TS đạt 14,5 điểm và khối D có 15 TS đạt 14 điểm, chỉ tiêu là 100).

Năm nay, ngành Công nghệ thông tin có 180 chỉ tiêu thì có 466 TS đạt bằng điểm năm ngoái là 13 điểm. Từ 16 điểm trở lên có 183 TS, từ 15 điểm có 256 TS.

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông có 70 chỉ tiêu thì có 74 TS đạt 15 điểm; từ 14 điểm có 102 TS.

Các ngành Đông phương học, Lịch sử, Triết học, Xã hội học, Vật lý học, Địa lý tự nhiên, Công tác xã hội… chỉ có vài TS dự thi nên chưa đủ chỉ tiêu và phải xét tuyển thêm nguyện vọng bổ sung.

Khoa Du lịch: Điểm chuẩn dự kiến tăng nhẹ

Ngành Quản trị kinh doanh năm ngoái lấy bằng sàn thì với 300 chỉ tiêu, năm nay từ 14 điểm trở lên khối A có 77 TS, khối A1 có 193 TS và khối D có 137 TS.

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có 200 chỉ tiêu thì 16 điểm khối A có 71 TS, khối A1 có 156 TS, khối C có 78 TS và khối D có 85 TS.

Ngành Kinh tế có 50 chỉ tiêu thì chỉ có 15 TS khối A và A1 đạt từ 13 điểm trở lên, còn khối D có 11 TS đạt 13,5 điểm. Ngành này sẽ xét tuyển tiếp nguyện vọng bổ sung.

Theo Hoàng Quyên, Thanh niên

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Dự kiến điểm chuẩn vào các trường thuộc Đại học Huế, điểm chuẩn, điểm chuẩn đại học, điểm chuẩn vào các trường thuộc Đại học Huế 2013

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017