Học viện Báo chí và Tuyên truyềnHọc viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 như sau:

 

Điểm chuẩn HV Báo chí và Tuyên truyền và HV Chính sách và Phát triển năm 2020 - Ảnh 1

Điểm chuẩn HV Báo chí và Tuyên truyền và HV Chính sách và Phát triển năm 2020 - Ảnh 2

Điểm chuẩn HV Báo chí và Tuyên truyền và HV Chính sách và Phát triển năm 2020 - Ảnh 3

Điểm chuẩn HV Báo chí và Tuyên truyền và HV Chính sách và Phát triển năm 2020 - Ảnh 4

Điểm chuẩn HV Báo chí và Tuyên truyền và HV Chính sách và Phát triển năm 2020 - Ảnh 5

Điểm chuẩn HV Báo chí và Tuyên truyền và HV Chính sách và Phát triển năm 2020 - Ảnh 6

Điểm chuẩn HV Báo chí và Tuyên truyền và HV Chính sách và Phát triển năm 2020 - Ảnh 7

Điểm chuẩn HV Báo chí và Tuyên truyền và HV Chính sách và Phát triển năm 2020 - Ảnh 8

Kênh Tuyển Sinh tổng hợp