Xem Điểm chuẩn Viện Đại Học Mở Hà Nội 2018

Viện Đại học Mở Hà Nội

  • Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
  • ĐT: (04) 38694821, 38682299
  • Website: http://www.hou.edu.vn
  • Ký hiệu trường: MHN

Giới thiệu Viện Đại học Mở Hà Nội

Viện Đại học Mở Hà Nội là một cơ sở giáo dục đại học mở đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong hệ thống giáo dục Việt Nam tại Hà Nội. Quy mô đào tạo hàng năm của viện đại học này vào khoảng 60.000 sinh viên gồm các hệ chính quy, tại chức và đào tạo từ xa, với 10 khoa đào tạo các chuyên ngành.

Được thành lập ngày 3 tháng 11 năm 1993 theo quyết định số 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Viện Đại học Mở Hà Nội là tổ chức hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trực tiếp quản lý và được hưởng mọi quy chế của một trường đại học công lập.

Bậc đào tạo: Đại học, Sau đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
Hệ đào tạo: Chính quy, Vừa học vừa làm (tại chức), Từ xa, Trực tuyến (Elearning)

Các chuyên ngành đào tạo Đại học Mở Hà Nội

TT

Các ngành đào tạo trình độ đại học

Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển từ kết quá cua kỳ thi THPT quốc gia

Chỉ tiêu theo phương thức xét tuyển từ kết quá học THPT (xét học bạ)

1

Nhóm ngành I

-

-

2

Nhóm ngành II

80

40

 

Thiết kế công nghiệp - 7210402:

- Thiết kế nội thất

- Thiết kế thời trang

- Thiết kế đồ họa

 

 

3

Nhóm ngành III

1.210

-

 

Kế toán - 7340301

 

 

 

Tài chính - Ngân hàng - 7340201:

- Tài chính doanh nghiệp

- Ngân hàng thương mại

 

 

 

Quản trị kinh doanh - 7340101

 

 

 

Luật - 7380101

 

 

 

Luật kinh tế - 7380107

 

 

 

Luật quốc tế - 7380108

 

 

4

Nhóm ngành IV

150

-

 

Công nghệ sinh học - 7420201

 

 

5

Nhóm ngành V

770

(Riêng ngành Kiến trúc: 10)

 

Công nghệ thông tin - 7480201:

- Công nghệ phần mềm

- Hệ thống thông tin

- Công nghệ đa phương tiện

- Mạng và an toàn hệ thống

 

 

 

Công nghệ ký thuật điện tử - viễn thông - 7510302

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật điều khiễn và tự động hóa - 7510303

 

 

 

Kiến trúc - 7580101

 

 

 

Công nghệ thực phẩm - 7540101

 

 

6

Nhóm ngành VI

 

-

7

Nhóm ngành VII

710

-

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - 7810103:

- Quản trị du lịch và khách sạn

- Hướng dẫn du lịch

 

 

 

Ngôn ngữ Anh - 7220201

 

 

 

Ngôn ngữ Trung Quốc - 7220204

 

 

Tổng số

2.920

50

 

Phương thức xét tuyển

Đối với các ngành chi xét tuyển các môn vãn hóa:

Viện Đại học Mở Hà Nội xét tuyên các môn văn hóa từ kêt qua của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Đối với các neành có môn nãng khiếu vẽ:

Các chuyên ngành có môn năng khiếu vẽ gồm: Kiến trúc, Thiết kế nội thắt, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa.

a/ Các môn năng khiêu vẽ tính hệ sô 2 (gồm Vẽ Hình họa, Bố cục màu, Vẽ mỹ thuật):

Để đú điều kiện tham gia xét tuyển vào các ngành có môn năng khiếu vẽ, thí sinh cần có điêm môn nâng khiếu vẽ trong năm 2018 theo 1 trons 2 cách sau:

+ Cách 1: Tham dự kỳ thi tuyên sinh môn năng khiếu vẽ do Viện Đại học Mờ Hà Nội tô chức sau kỳ thi THPT quôc gia. Thủ tục đăng ký dự thi năng khiêu thí sinh cẩn xem kỹ tại Công thông tin tuyên sinh cúa nhà trường (tuyensinh.hou.edu.vn). Viện Đại học Mờ Hà Nội sẽ chu động sử dụng kết quá thi năng khiếu vè của thí sinh, kết hợp với kết qua các mòn vãn hóa đẻ xét tuyển.

+ Cách 2 Dự thi môn năng khiêu vẽ tại các trường Đại học khác trên cá nước, sau đó nộp Giấy chứng nhận điểm về Viện Đại học Mở Hà Nội.

Lưu ý: Mã tổ hợp xét tuyển H01 và V01 của Bộ GD&ĐT quy định tên môn thi năng khiếu vê là “Vẽ mỹ thuật”, Viện Đại học Mở Hà Nội quy định tên môn thi là Hình họa, nội dung thi vẽ tĩnh vật bàng chì đen. b/ Các môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển:

Tùy theo năng lực và điều kiện của bản thân, thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau:

+ Sử dụng kết quá từ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

+ Sử dụng kết quả học tập bậc THPT: Thí sinh có thể tham gia xét tuyển các môn văn hóa trong tô hợp xét tuyển bằng cách nộp học bạ THPT, với yêu câu là điêm trung bình của từng môn học trong tô hợp các môn dùng đê xét tuyển hoặc điểm trung binh chung của các môn học dùng đẻ xét tuyên không nhó hơn 6,0. Điểm trung bình của môn học tham gia xét tuyển là Điểm trung bình ca năm lớp 12 cúa môn học đó.

Theo Viện Đại học Mở Hà Nội