Quy trình chấm phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2016

Theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, các sở giáo dục và đào tạo sẽ nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi.

Quy trình phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2016

Việc phúc khảo mỗi bài thi tự luận do 2 cán bộ chấm thi thực hiện theo quy định tại Điều 25  Quy chế  thi THPT quốc gia và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo bài thi THPT quốc gia

Việc phúc khảo tiến hành theo từng môn thi dưới sự điều hành trực tiếp của trưởng ban phúc khảo. Trưởng ban phúc khảo không đồng thời làm trưởng ban chấm thi.

Từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu, thí sinh xin phúc khảo đến hội đồng thi, Sở GD&ĐT nhận đơn xin phúc khảo trong thời hạn 10 ngày.  Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí theo quy định. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.

Quy trình tiến hành các công việc liên quan phúc khảo phải có ít nhất hai người trở lên, tuyệt đối giữ bí mật về số báo danh, số phách và không được ghép đầu phách.

Chấm phúc khảo tự luận: Việc phúc khảo bài thi tự luận do hai cán bộ chấm thi thực hiện theo quy định chấm hai vòng độc lập và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

 • Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.
 • Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng Ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.
 • Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng Ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận.
 • Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm thi tốt nghiệp.
 • Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo, gửi dữ liệu cho Bộ GDĐT, đồng thời công bố và trả kết quả phúc khảo cho thí sinh.
 • Thực tế những năm qua, phần lớn thí sinh phúc khảo đều có điểm thi không thay đổi so với điểm đã công bố trước đó. Tuy vậy cũng có nhiều thí sinh được tăng điểm phần lớn là 0,25 đến 1 điểm. Đây là những trường hợp do lỗi của cán bộ chấm thi chấm sót ý hoặc cộng thiếu điểm thành phần vào điểm tổng của bài thi.
 • Cá biệt có một vài trường hợp thí sinh có điểm phúc khảo tăng từ 3 đến 8,25 điểm, cả môn tự luận và trắc nghiệm. Những trường hợp này phần lớn do là cán bộ chấm thi lên nhầm điểm hoặc do thí sinh sử dụng bút chì cứng khi làm bài trắc nghiệm.
 • Việc sử dụng bút chì cứng khiến cho phần tô câu trả lời bị mờ, máy quét không nhận dạng được câu trả lời và không chấm điểm. Cũng liên quan đến phúc khảo, không ít thí sinh có điểm bị giảm sau khi phúc khảo.

Chấm phúc khảo trắc nghiệm: Đối với phúc khảo bài thi trắc nghiệm, tổ phúc khảo có thành phần tương tự như tổ xử lý bài trắc nghiệm của ban chấm thi. Điểm chấm lại của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Dự kiến, chậm nhất là ngày 20/7, các hội đồng thi sẽ phải hoàn tất công tác chấm thi. Trước ngày 25/7, các sở giáo dục và đào tạo sẽ công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh. Giấy báo điểm sẽ được gửi cho thí sinh trước 30/7.

Mẫu đơn phúc khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016

Kính gửi:

- Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi.........................................

- Hội đồng thi.................................................................

 

Họ và tên thí sinh: .................................................................... Giới tính: .......................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................. Dân tộc: ........................

Nơi sinh: .....................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ........................................ Số điện thoại:.................................

Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016:

Tại Hội đồng thi……………………………………………..................………………..

Điểm thi:.......................................................................... Số báo danh:..........................

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1

Toán

 

 

 

2

Ngoại ngữ

 

 

 

3

Ngữ văn

 

 

 

4

Vật lí

 

 

 

5

Địa lí

 

 

 

6

Hóa học

 

 

 

7

Lịch sử

 

 

 

8

Sinh học

 

 

 

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

..................., ngày ..... tháng 7 năm 2016

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Không nộp lệ phí phúc khảo

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn xin phúc khảo tại đó. Chẳng hạn thí sinh nộp hồ sơ tại trường THPT thì nộp đơn xin phúc khảo ở trường THPT. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể nộp trực tiếp ở trường ĐH nơi dự thi, Sở GD-ĐT.

Những năm trước, thí sinh khi nộp đơn phúc khảo sẽ phải nộp lệ phí phúc khảo. Năm nay Bộ GD-ĐT cho biết thí sinh không phải nộp lệ phí phúc khảo. Các đơn vị sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi (dự kiến công bố điểm thi từ ngày 20-7).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo. Các trường có thể công bố kết quả sớm hơn.

Thí sinh nhận kết quả phúc khảo tại nơi nộp đơn phúc khảo. Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH 2016, nếu kết quả thi thay đổi sau khi phúc khảo sẽ được nhận thêm giấy chứng nhận kết quả thi đã cập nhật kết quả phúc khảo.

Thời gian cho các đợt xét tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ sung

 • Xét tuyển đợt I: Trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 14/8. Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi đến hết ngày 19/8 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh).
 • Xét tuyển bổ sung đợt 1: Trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 4/9. Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi đến hết ngày 9/9 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh).
 • Xét tuyển bổ sung đợt 2: Trường công bố kết quả trúng tuyển trước ngày 23/9.Thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi đến hết ngày 28/9 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh)

Theo dõi khả năng đỗ trên website của trường

Theo quy định của Bộ Giáo dục, ít nhất mỗi ngày một lần, các trường cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển, bao gồm danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển và danh sách thí sinh rút hồ sơ đăng ký xét tuyển vào hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia và nhận dữ liệu của thí sinh từ hệ thống để xét tuyển.

Trong thời gian nhận hồ sơ của một đợt xét tuyển, ba ngày một lần các trường công bố trên trang thông tin điện tử của mình danh sách thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường theo từng ngành và xếp theo kết quả thi từ cao đến thấp. Bộ cũng khuyến khích các trường công bố kết quả trúng tuyển tạm thời cập nhật đến ngày công bố. Vì vậy thí sinh cần theo dõi thường xuyên kết quả cập nhật để biết được khả năng đỗ của mình đến đâu để có quyết định rút hồ sơ kịp thời ( ở nguyện vọng 1).

Thí sinh cần nhắc kĩ lưỡng các ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển. Không nên quá gượng ép đăng ký đủ 4 ngành xét tuyển ở nguyện vọng 1 để tránh việc trúng tuyển vào những ngành không yêu thích, không muốn học; mất cơ hội xét tuyển vào các trường khác.

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Quy trình chấm phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2016, tuyển sinh, tuyển sinh 2016, kỳ thi THPT quốc gia, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017