University of Cambridge

Address:The Old Schools, Trinity Lane, Cambridge, Cambridgeshire, CB2 1TN, United Kingdom

THE Ranking

#2

ARWU Ranking

#3

Average Fees (USD)

54,040

CHI PHÍ

CHI PHÍ THEO NĂM

CHI PHÍ SINH HOẠT $13,720
HỌC PHÍ $40,320

HỌC PHÍ TRUNG BÌNH / NĂM

$54,040