Thời lượng
70h/học phần.

Các thông tin liên quan tới khóa học:

Chương trình đào tạo CCNP bao gồm 04 học phần:

STT

Tên môn học

1

Building Scalable Cisco Internetworks (BSCI)

2

Building Cisco Multilayer Switched Networks (BCMSN)

3

Implementing Secure Converged Wide Area Networks (ISCW)

4

Optimizing Converged Cisco Networks (ONT)

 

STT

Tên môn học

Miêu tả chung

1

Building Scalable Cisco Internetworks (BSCI)

1.1. Mục tiêu đào tạo:
Trang bị cho người học kỹ năng cần thiết để xây dựng một hệ thống mạng cho doanh nghiệp lớn. Học viên sẽ được học phương pháp cài đặt, cấu hình, giám sát, và gỡ rối các thiết bị cơ sở hạ tầng của mạng (đặc biệt là thiết bị Router đa dịch vụ của Cisco), từ đó xây dựng một hệ thống mạng có kiến trúc chuẩn theo mô hình mạng doanh nghiệp hiện đại với các giao thức định tuyến thông dụng.
1.2. Nội dung đào tạo
   § Định tuyến trong mạng doanh nghiệp
   § Cấu hình giao thức EIGRP
   § Cấu hình giao thức OSPF
   § Giới thiệu giao thức IS-IS
   § Xử lý vấn đề Routing update
   § Cài đặt giao thức BGP 
   § Truyền thông Multicast 
   § Cài đặt IPV6
1.3. Thời gian: 70 giờ.

2

Building Cisco Multilayer Switched Networks (BCMSN)

1.         
2.1. Mục tiêu đào tạo:
Trang bị cho người học kỹ năng cần thiết để xây dựng một hệ thống mạng cho doanh nghiệp lớn. Học viên sẽ được học phương pháp cài đặt, cấu hình, giám sát, và gỡ rối các thiết bị cơ sở hạ tầng của mạng (đặc biệt là thiết bị chuyển mạch nhiều tầng của Cisco), từ đó xây dựng một hệ thống mạng có kiến trúc chuẩn theo mô hình mạng doanh nghiệp hiện đại với các dịch vụ data, voice và kết nối không dây. 
2.2. Nội dung đào tạo

3

Implementing Secure Converged Wide Area Networks (ISCW)

3.1. Mục tiêu đào tạo
Trang bị các kiến thức cần thiết để bảo mật mạng và từ đó mở rộng hệ thống mạng của doanh nghiệp tới các nhân viên làm việc từ xa và các chi nhánh. Nội dung chính sẽ xoay quanh vấn đề an toàn truy cập từ xa và cấu hình mạng riêng ảo VPN.
3.2. Nội dung đào tạo

4

Optimizing Converged Cisco Networks (ONT)

4.1. Mục tiêu đào tạo:
Trang bị các kỹ năng tối ưu và các kỹ thuật bảo đảm chất lượng dịch vụ cho mạng chạy dịch vụ thoại, có kết nối không dây và có các ứng dụng cần bảo mật.
4.2. Nội dung đào tạo