1. Mở đầu hợp đồng (recitals hay preamble)  gồm có:

 

 

 • Heading:/ˈhed.ɪŋ/  Tên gọi hợp đồng
 • Commencement /kəˈmens.mənt/  Phần mở đầu
 • Date: /deɪt/  ngày tháng lập hợp đồng
 • Parties: /ˈpɑːr.t̬i/ các bên tham gia hợp đồng.

 


2. Các điều khoản quy định

 

 • Operative provisions:/ˈɑː.pɚ.ə.t̬ɪv,prəˈvɪʒ.ən/: Các điều khoản thực thi
 • Definitions: /ˌdef.ɪˈnɪʃ.ən/ Các điều khoản định nghĩa
 • Applicable law: /əˈplaɪ lɑː/Luật áp dụng
 • Consideration /kənˌsɪd.əˈreɪ.ʃən/ Điều khoản bồi hoàn
 • Other operative clauses: /ˈʌð.ɚ, ˈɑː.pɚ.ə.t̬ɪv, klɑːz/Các điều khoản thực thi khác
 • Testimonium clause: /klɑːz/ Điều khoản kết thúc hợp đồng.

 

Image


Các từ thông dụng khác


Contract:

 

 • Sign a contract: Ký hợp đồng.
 • Cancel a contract: Hủy hợp đồng.
 • Renew a contract: Gia hạn hợp đồng.
 • Terminate a contract: Chấm dứt hợp đồng.
 • Draft a contract: Soạn thảo hợp đồng.

 

Deadline:

 • Meet the deadline: Làm đúng hạn cuối = make the deadline.
 • Miss the deadline: Lỡ hạn cuối.
 • Extend the deadline: Kéo dài hạn cuối.
 • Push back the deadline: Đẩy lùi hạn cuối.

 

Take:

 

 • Take effect: Có hiệu lực.
 • Take steps: Có động thái.
 • Take actions: Có động thái.
 • Take advantage of: Tận dụng.
 • Take safety measures/ precautions: Có biện pháp an toàn.

 

 

 • Consideration: nghĩa sự xuy sét (phổ thông) hay tiền bồi hoàn (chuyên ngành)
 • Shall: theo nghĩa phổ thông là “sẽ” dùng với ngôi thứ nhất nhưng theo nghĩa chuyên ngành là “phải” được dùng với ngôi thứ ba
 • Equity: tính vô tư (phổ thông) hoặc tính pháp lý (chuyên ngành)
 • Act/deed: hành vi
 • All/ every:tất cả, mọi
 • Alter/ amend/ modify/ change: sửa đổi, chỉnh lý
 • Any/ all: bất kỳ (... nào), tất cả
 • Assign/ transfer: chuyển nhượng
 • Assume/ agree:cho rằng (là đúng), đồng ý
 • Authorize/ empower:ủy quyền
 • Bind/ obligate:bắt buộc (... có nghĩa vụ)
 • By/ between:giữa (các bên)
 • By/ under:bởi (do)
 • By/ with:với (và)
 • Cease/ come to an end:ngưng (ngừng, chấm dứt)
 • Costs and expenses:chi phí
 • Covenant/ agree:đồng ý (nhất trí)
 • Cover/ embrace/ include:bao gồm
 • Deemed/ considered:được coi là
 • Due/ payable:phải trả
 • Each/ all:mỗi, tất cả, mọi
 • Each/ every:mỗi, mọi
 • Effective/ valid:có hiệu lực
 • Entirely/ completely:hoàn toàn
 • Final/ conclusive:sau cùng
 • Finish/ complete:hoàn thành
 • Fit/ suitable:thích hợp
 • For/ during the term of:trong thời hạn
 • For/ in/ on behalf of:thay mặt cho
 • For/ in consideration of:xét (về), để đáp lại
 • Force/ effective:hiệu quả, hiệu lực
 • For/ during the period of:trong thời gian
 • From/ after:từ (kể từ khi)
 • Full/ complete:đầy đủ
 • Full force/ effect:có hiệu quả
 • Furnish/ supply:cung cấp
 • Give/ grant:cho, cấp
 • Give/ devise/ bequeath:để lại
 • Have/ obtain:có được
 • Hold/ keep:giữ
 • Keep/ maintain:duy trì, giữ
 • Kind/ character:loại
 • Kind/ nature:loại
 • known as/ described as:được mô tả như
 • Laws/ acts:luật pháp
 • Make/ conclude:ký kết
 • Make/ enter into:ký kết và bắt đầu thực hiện
 • mean/ referred to:được đề cập
 • Modify/ change:thay đổi
 • Null/ no effect/force/value:không có giá trị
 • Null/ Avoid:không có giá trị
 • Of/ concerning:về
 • Over/ Above:trên
 • Power/ Authority:quyền hạn
 • Request/ require:yêu cầu, đòi hỏi
 • Save/ except:ngoại trừ, trừ
 • Sole and exclusive:độc quyền và duy nhất
 • Terms and conditions:điều khoản và điều kiện
 • True and Correct:đúng và chính xác
 • Type/ Kind:loại
 • Under/ Subject to:theo
 • Understood/ Agreed:được tin là, được đồng ý (nhất trí)
 • When/ as:khi
 • When/ if:nếu, khi, trong trường hợp
 • Willfully/ Knowingly:có chủ tâm, cố ý
 • Hereafter refer to as:sau đây gọi tắt là
 • Regulated/ stipulated:được quy định
 • According to:theo
 • Whereas:trong đó
 • To whom it may concern:gửi tới những người có liên quan
 • As follows:sau đây, dưới đây
 • Hereafter/ hereby:sau đây
 • To the best of my knowledge:theo hiểu biết của tôi
 • Shall be governed by:phải được quy định bởi
 • In witness whereof:với sự chứng kiến của
 • In the presence of:với sự có mặt của

 


Nguồn: tổng hợp