Đối với mã ngành Báo chí, mức điểm cao nhất là 108,0 điểm, thấp nhất là 96,0 điểm đã cộng dồn các điểm ưu tiên với số lượng là 105 thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển.

Ngành xã hội học có điểm thấp nhất là 80,5 điểm, cao nhất là 104,0 điểm đã cộng dồn các điểm ưu tiên, bao gồm 92 thí sinh đạt ngưỡng xét tuyển.

Ngành Chính trị học có mức điểm thấp nhất là 84,0 điểm và điểm cao nhất là 94,0 điểm đã cộng dồn điểm ưu tiên, gồm 100 thí sinh đạt điểm yêu cầu.

1

Báo chí

2

Chính trị học

3

Công tác xã hội

4

Đông phương học

5

Hán nôm

6

Khoa học quản lý

7

Lịch sử

8

Lưu trữ học

9

Ngôn ngữ học

10

Nhân học

11

Quan hệ công chúng

12

Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành

13

Quản trị khách sạn

14

Quản trị văn phòng

15

Quốc tế học

16

Tâm lý học

17

Thông tin học

18

Triết học

19

Văn học

20

Việt Nam học

21

Xã hội học