Theo dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo có thẩm quyền: quyết định thành lập trường cao đẳng; cho phép cơ sở giáo dục đại học hoạt động giáo dục khi có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập và cơ sở giáo dục đại học thực hiện đầy đủ các cam kết trong Dự án thành lập đã được phê duyệt; quy định điều kiện thành lập, hoặc cho phép thành lập; điều kiện cho phép hoạt động giáo dục trường cao đẳng; quy định trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng; quy định trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học;
quyết định mở ngành đào tạo Đại học-Cao đẳng; cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; quy định cụ thể điều kiện bảo đảm chất lượng để xác định chỉ tiêu tuyển sinh, ban hành quy chế tuyển sinh; quy định trách nhiệm và thẩm quyền cấp văn bằng của cơ sở giáo dục đại học Việt Nam khi liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài.


Trong khi đó, quyết định thành lập trường đại học, học viện, đại học; quy định điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập, điều kiện cho phép hoạt động giáo dục trường đại học; quy định trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách trường đại học; quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo đại học; quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; quy định thời gian và hình thức tổ chức đào tạo đối với từng trình độ đào tạo của giáo dục đại học.. thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.


Cũng theo dự thảo luật, thời gian đào tạo cao đẳng được thực hiện từ 1,5 - 3 năm; đào tạo đại học được thực hiện từ 1,5 - 6 năm; đào tạo thạc sĩ được thực hiện từ 1,5 - 2 năm; đào tạo tiến sĩ được thực hiện từ 2 - 4 năm. Cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và giá trị văn bằng do cơ sở giáo dục đại học cấp...