Đại Học Phạm Văn Đồng

PDU
( Pham Van Dong University )
Thành lập năm: 2007
Tỉnh thành:Quảng Ngãi
Địa chỉ:509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi 

Giới thiệu

I. Sứ mạng:
     Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.
 II. Tầm nhìn đến năm 2030:
    Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.
 III. Mục tiêu tổng quát:
    Đến năm 2020, Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở đào tạo nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là cơ sở khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ một cách thiết thực và hiệu quả. Trường từng bước được hiện đại hóa, thiết lập quan hệ, hợp tác với một số cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Đạt các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Thực hiện theo lộ trình đồng bộ các biện pháp, giải pháp để thực hiện quyền tự chủ, tự chiụ trách nhiệm, xem đây là khâu quyết định, là yếu tố để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.
 IV. Mục tiêu cụ thể:
    A. MỤC TIÊU VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ
    Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có đạo đức, phẩm chất, năng lực, tạo sự chuyển biến đồng bộ ở tất cả các khâu tuyển dụng, tiếp nhận, đánh giá, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, bố trí sử dụng. Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa giảng viên và cán bộ quản lý từ nguồn giảng viên tại chỗ, có chế độ thỏa đáng, khuyến khích giảng viên trẻ học sau đại học trong và ngoài nước, kết hợp với chính sách thu hút người tài, có trình độ cao, chuyên gia.
    Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, có phẩm chất và năng lực để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và NCKH. Có cơ chế quản lý cán bộ, bảo đảm tăng cường trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao. Chú trọng đến việc nâng cao mức sống của đội ngũ cán bộ, viên chức trên cơ sở chất lượng hiệu quả công tác đạt được. 
    Phấn đấu năm 2020, từ nguồn đào tạo trong và ngoài nước kết hợp với chính sách thu hút, trường có 90% giảng viên cơ hữu đạt trình độ sau ĐH, trong đó 15 % có trình độ TS; năm 2030 có 100% GV cơ hữu đạt trình độ sau đại học, trong đó 30% có trình độ TS. 
I. Sứ mạng:
     Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.
 II. Tầm nhìn đến năm 2030:
    Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.
 III. Mục tiêu tổng quát:
    Đến năm 2020, Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở đào tạo nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là cơ sở khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ...