Đại Học Nội Vụ

HUHA
(HANOI UNIVERSITY OF HOME AFFAIRS)
Thành lập năm: 1971
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:số 36 Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Học phí

Học phí 1 tín chỉ là: 249.000đ/SV/tín chỉ


Mỗi năm thu 02 lần, mỗi lần 1 kỳ theo số lượng tín chỉ tích lũy. Như vậy học phí 1 năm khoảng gần 10 triệu đồng còn tùy thuộc vào số lượng tín chỉ bạn đăng ký