Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )

ULSA
(The University of Labor and Social Affairs Son Tay Branch)
Thành lập năm: 1984
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Giới thiệu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Cơ sở Sơn Tây, Trường Đại học Lao động- Xã hội Tiền thân là Trường Dạy nghề cho Thương binh Việt Nam – Ba Lan (gọi tắt là: Trường Dạy nghề Thương binh Việt – Ba) được thành lập theo Quyết định số 147/1984 – TBXH –QĐ của Bộ trưởng Bộ Thương binh – Xã hội có nhiệm vụ đào tạo nghề cho thương binh và người tàn tật.

Năm 1993, trường được đổi tên thành Trường Dạy nghề cho Thương binh và người tàn tật TWI (gọi tắt là:Trường Dạy nghề Người tàn tật TWI) thuộc Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội. Trường có nhiệm vụ dạy nghề cho thương binh, người tàn tật và các đối tượng chính sách xã hội.

            Tháng 11/1998, trường được chuyển về Tổng Cục Dạy nghề trực tiếp quản lý theo Quyết định số 1421/QĐ – BLĐTBXH ngày 24/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.

Tháng 8/2001, trường được đổi tên thành Trường Kỹ nghệ I với nhiệm vụ đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thời kỳ Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa của đất nước theo Quyết định số 816/2001/QĐ – BLĐTBXH ngày 14/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.

Tháng 9/2006 trường sáp nhập vào Trường Đại học Lao động – Xã hội và trở thành Cơ sở Sơn Tây thuộc Đại học Lao động – Xã hội theo Quyết định số 1269/QĐ – LĐTBXH ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.

NHIỆM VỤ CỦA CƠ SỞ SƠN TÂY

1. Đào tạo nhân lực có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành lao động- xã hội, có kiến thức, năng lực thực hành nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu của xã hội;

2. Đào tạo nhân lực có trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề, có năng lực thực hành nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu của xã hội;

3. Tổ chức đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề; liên kết đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học. Tổ chức liên kết đào tạo với các cơ sở có tư cách pháp nhân theo quy định hiện hành của nhà nước. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Cơ sở Sơn Tây, Trường Đại học Lao động- Xã hội Tiền thân là Trường Dạy nghề cho Thương binh Việt Nam – Ba Lan (gọi tắt là: Trường Dạy nghề Thương binh Việt – Ba) được thành lập theo Quyết định số 147/1984 – TBXH –QĐ của Bộ trưởng Bộ Thương binh – Xã hội có nhiệm vụ đào tạo nghề cho thương binh và người tàn tật.

Năm 1993, trường được đổi tên thành Trường Dạy nghề cho Thương binh và người tàn tật TWI (gọi tắt là:Trường Dạy nghề Người tàn tật TWI) thuộc Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội. Trường có nhiệm vụ dạy nghề cho thương binh, người tàn tật và các đối tượng chính sách xã hội.

            Tháng 11/1998, trường được chuyển về Tổng Cục Dạy nghề trực tiếp quản lý theo Quyết định số 1421/QĐ – BLĐTBXH ngày 24/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội.

Tháng 8/2001, trường được...