>> Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, học đường

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị ĐH.

HS trường dự bị ĐH sẽ học theo khối thi

Những sửa đổi, bổ sung liên quan đến cơ cấu tổ chức của trường dự bị ĐH, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, các tổ bộ môn.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung hai nội dung mới. Đó là các hội đồng tư vấn được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng; và nội dung về các lớp học.  Theo đó, học sinh được tổ chức thành lớp học theo khối thi; mỗi lớp học không ít hơn 30 học sinh và không quá 45 học sinh; có lớp trưởng, từ 1 - 2 lớp phó, do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học.

dự bị đại học

Trường dự bị ĐH dân tộc T.Ư Nha Trang

Bãi bỏ điều 11 về Hội đồng Khoa học và đào tạo; điều 15 về các ban chuyên môn và điều 15 về các trung tâm.

Theo dự thảo này, Hiệu trưởng trường dự bị ĐH là nhà giáo có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục; có trình độ thạc sĩ trở lên; đã được bồi dưỡng về quản lý giáo dục; có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý từ tổ trưởng chuyên môn hoặc trưởng phòng trở lên ít nhất 5 năm; có uy tín và năng lực lãnh đạo; đã tham gia giảng dạy cấp THPT trở lên ít nhất 5 năm; tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ.

Số lượng Phó hiệu trưởng của một trường dự bị ĐH không quá 2 người. Phó hiệu trưởng phải có trình độ ĐH trở lên; đã được bồi dưỡng về quản lý giáo dục; có uy tín và năng lực quản lý; tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ. Phó hiệu trưởng được phân công phụ trách công tác chuyên môn là nhà giáo có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục; có năng lực chuyên môn kinh nghiệm giảng dạy.”

Căn cứ vào đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng quyết định thành lập các phòng chức năng nhằm thực hiện các lĩnh vực công tác chủ yếu như: hành chính, quản trị; tổ chức cán bộ; bồi dưỡng, quản lý chất lượng; kế hoạch, tài chính; công tác học sinh. Mỗi trường dự bị đại học thành lập không quá 5 phòng chức năng.

Tổ chuyên môn trực thuộc trường và được tổ chức theo môn học, nhóm môn học. Mỗi trường dự bị đại học thành lập không quá 5 tổ chuyên môn.

Theo Lập Phương, GDTĐ