Đại Học Y Hà Nội

HMU
(HANOI MEDICAL UNIVERSITY)
Thành lập năm: 1962
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:01 Tôn Thất Tùng-Đống Đa-Hà Nội

Học phí

Học phí của Đại học Y Hà Nội được thu theo quy định của Bộ Giao dục và Đao tạo. mức thu học phí của trường Đại học Y Hà Nội năm 2016- 2017 khoảng 970.000 đồng/tháng
Mức thu học phí sẽ thay đổi theo từng năm.