Mã trường: DFA

Đại học Tài Chính – Quản Trị Kinh Doanh

TUEBA

Tên tiếng Anh: The University of Finance and Business Administation

Thành lập năm: 2005

Địa chỉ: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

Tỉnh thành: Hưng Yên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên

Email: info@tcqtkd.edu.vn

Điện thoại: 02213.590.449