Đại học Nam Cần Thơ

NCTU
(Nam Cần Thơ University)
Thành lập năm: 2013
Tỉnh thành:Cần Thơ
Địa chỉ:168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Giới thiệu

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG

Trường Đại học Nam Cần Thơ đã được thành lập theo Quyết định số: 230/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo theo Quyết định số 1335/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


NGND.GS.TS Võ Tòng Xuân                     – Chủ tịch Hội đồng sáng lập HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP NHÀ TRƯỜNG

  1. TS-LS Nguyễn Tiến Dũng                        – Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập
  2. PGS. TS. Đào Duy Huân                          – Ủy viên Hội đồng sáng lập
  3. Ths. Trịnh Huề                                      – Ủy viên Hội đồng sáng lập
  4. Bà Đỗ Bạch Tuyết                                  – Ủy viên Hội đồng sáng lập
  5. Ông Phan Thành Chính                            – Ủy viên Hội đồng sáng lập

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030

1. Sứ mạng:

       Sứ mạng của Trường Đại học Nam Cần Thơ là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp với nhu cầu xã hội, theo hướng ứng dụng trong các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế-xã hội, kỹ thuật-công nghệ và nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các tỉnh phía Nam.

2. Tầm nhìn đến 2030:

       Đến năm 2025, Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng thị trường lao động, nhu cầu xã hội và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế-xã hội và khoa học kỹ thuật-công nghệ có uy tín cao ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước.

       Đến năm 2030, Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng thị trường lao động, nhu cầu xã hội và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực sức khỏe, kinh tế-xã hội và khoa học kỹ thuật-công nghệ có uy tín cao ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và Khu vực Đông Nam Á.

 3. Mục tiêu:

       Xây dựng Trường Đại học Nam Cần Thơ thành trường đại học đa ngành, đa bậc và đa hệ, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng. Tập trung vào 3 hướng đột phá: (1) Xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ, giảng viên và nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học; (2) Xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giảng dạy bằng phương pháp tích cực lấy người học làm trọng tâm, chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế xã hội; (3) Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế với các nước có nền giáo dục phát triển, để đào tạo đa ngành, đa bậc.

 4. Hệ thống giá trị cốt lõi:

       Trí tuệ

       Sáng tạo

       Hội nhập và Phát triển

Trường Đại học Nam Cần Thơ được tổ chức từ 8 khoa và 2 Trung tâm:

1. Khoa Dược

2. Khoa Kinh tế

3. Khoa Y

4. Khoa Luật

5. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

6. Khoa KT - XD và MT

7. Khoa cơ bản

8. Khoa Cơ khí động lực

9. TT Đào tạo CĐR và PTNN

10. TT HTSV và HTDN

11. TT GDQP và AN

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG

Trường Đại học Nam Cần Thơ đã được thành lập theo Quyết định số: 230/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động đào tạo theo Quyết định số 1335/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


NGND.GS.TS Võ Tòng Xuân                     – Chủ tịch Hội đồng sáng lập HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP NHÀ TRƯỜNG

  1. TS-LS Nguyễn Tiến Dũng                        – Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập
  2. PGS. TS. Đào Duy Huân                          – Ủy viên Hội đồng sáng lập
  3. Ths. Trịnh Huề                                      – Ủy viên Hội đồng sáng lập
  4. Bà Đỗ Bạch Tuyết                                  – Ủy viên Hội đồng sáng lập
  5. Ông Phan Thành Chính                            – Ủy viên Hội đồng sáng lập

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030

1. Sứ mạng:

       Sứ mạng của Trường Đại học Nam Cần Thơ là đào tạo...