Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

UNETI
(University of Economic and Technical Industries)
Thành lập năm: 2007
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:456 - Minh Khai, Hà Nội

Các ngành đào tạo

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Quản trị kinh doanh 7340101 200 100 A00 A01 C01 D01
1.2
Kinh doanh thương mại 7340121 50 20 A00 A01 C01 D01
1.3
Tài chính – Ngân hàng 7340201 175 75 A00 A01 C01 D01
1.4
Kế toán 7340301 350 150 A00 A01 C01 D01
1.5
Công nghệ thông tin 7480201 70 30 A00 A01 C01 D01
1.6
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 100 40 A00 A01 C01 D01
1.7
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 50 20 A00 A01 C01 D01
1.8
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 70 30 A00 A01 C01 D01
1.9
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 50 20 A00 A01 C01 D01
1.10
Công nghệ thực phẩm 7540101 90 35 A00 A01 B00 D01
1.11
Công nghệ sợi, dệt 7540202 25 10 A00 A01 C01 D01
1.12
Công nghệ dệt, may 7540204 50 20 A00 A01 C01 D01