Đại Học Hoa Sen

HSU
(Hoa sen University)
Thành lập năm: 1991
Địa chỉ:P.M101, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM

Chương trình đào tạo

Chương trình chính quy 

Đại học chính quy

Cao đẳng chính quy

Chương trình sau đại học

Đào tạo thạc sĩ

Chương trình liên thông đại hoc - cao đẳng

Chương trình chính quy 

Đại học chính quy

Cao đẳng chính quy

Chương trình sau đại học

Đào tạo thạc sĩ

Chương trình liên thông đại hoc - cao đẳng