Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng

Đại Học Đà Nẵng
(University of Science and Technology - The University of Da Nang)
Thành lập năm: 1975
Tỉnh thành:Đà Nẵng
Địa chỉ:54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí của Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng