Các chuyên ngành đào tạo trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Mã ngành

Tổ hợp môn

Các ngành đào tạo đại học xét tuyển

   

A00:Toán-Lý-Hóa

A01:Toán-Lý Anh

D01:Toán-Văn-Anh

C04:Toán-Văn-Địa

Tài chính-Ngân hàng

300

7340201

Kế toán

300

7340301

Kiểm toán

50

7340302

Quản trị kinh doanh

200

7340101

Kinh doanh thương mại

100

7340121

Luật kinh tế

50

7380107

Công nghệ thông tin

50

7480201

Ngôn ngữ Anh

50

7220201

 

Phương thức xét tuyển

Đối tượng tuyển sinh: Tuyển sinh các đối tượng đáp ứng quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ban hành kèm theoThông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 20/1/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 sửa đổi một số điều của TT 05/2017 (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2018)

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước

Phương thức tuyển sinh:

a) Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia: 70% tổng chỉ tiêu

b) Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ):  30% tổng chỉ tiêu

Theo trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội