Phần “Duties/ Responsibilities” (Nhiệm vụ)

 • Analyze sales report: Phân tích báo cáo kinh doanh.
 • Maintain and update computer database: Duy trì và cập nhập dữ liệu máy tính.
 • Develop and maintain helpful contacts: Phát triển và duy trì các mối quan hệ hữu ích.


  Những loại từ vựng tiếng anh đặc biệt


Phần Requirements (Yêu cầu)

 • Have a minimum of 3 years of experience in: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong...
 • Demonstrate ability to: Thể hiện khả năng trong việc...
 • Possess a bachelor degree: Sở hữu bằng cử nhân.
 • Online marketing experience preferred: Ưu tiên kinh nghiệm tiếp thị trực tuyến.
 • Excellent skills: Kỹ năng xuất sắc.


Phần How to apply (Cách thức ứng tuyển)

 • Serious candidate: Ứng viên nghiêm túc.
 • Interested candidate: Ứng viên có quan tâm.
 • Apply now!: Ứng tuyển ngay


Theo vnexpress.net