Loại đáp án dựa vào giới từ đi kèm


Phương pháp loại đáp án được áp dụng cho cụm tính từ đi kèm với giới từ.
Ex: Students can ……in the university’s education program starting July 6th
1. Enroll2. Admit3. Apply4. Subscribe
Đáp án: Enroll in.
Admit sth/to sth/ to doing sth/ that + clause (Admit sth hoặc Admit to sth hoặc Admit to doing sth). Apply for/ to sth hoặc apply sth, không đi trực tiếp trước in. Subscribe to/for sth hoặc subscribe sth, cũng không đi trực tiếp trước in.Loại đáp án dựa vào cấu trúc ngữ pháp sau chỗ cần điền
Ex: Newer branches can be opened worldwide ……we can properly translate our marketing goals
1. As soon as2. Right away3. Promptly4. In time for
Đáp án: As soon as
Ở ví dụ này, trước và sau từ cần điền đều là mệnh đề. Chỉ có đáp án As soon as là hợp lý, không cần phải dịch.


Image


Dựa vào thói quen đề thi


Ex: ……the new Blanco brand of paints met all government standards for safety, it is still toxic if ingested.
1. In spite of2. Whatever3. Even though4. Moreover
Đáp án: Even though
Quan sát các đáp án thì hai đáp án A và C nghĩa như nhau, chỉ khác ngữ pháp nên theo thói quen của đề thi, đáp án đúng chỉ nằm trong hai lựa chọn này. Sau chỗ cần điền là mệnh đề nên đáp án đúng là Even though.


Dựa vào những cụm từ hay đi chung với nhau hoặc sự sắp xếp


Ex: As a financial planner, Mr. Martin has a comprehensive ……of the legal process, as well as financial and tax issues.

1. Knowledge2. Opinion3. Ability4. Collector
Đáp án: Knowledge


Trong các đáp án, để đi chung với tính từ comprehensive thì đáp án A là hợp lý nhất. Nếu hiểu được điều này, chúng ta sẽ tránh được tình trạng dịch, vừa không hiệu quả lại mất thời gian.
Sử dụng linh hoạt tips trên, bạn sẽ làm bài thi TOEIC nhanh chóng và tiết kiệm được nhiều thời gian.


Theo vnexpress.net