Theo đó, các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc: không dạy thêm trước chương trình; không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; số giờ học thêm không vượt số giờ chính khóa trong ngày; mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn học; không được ép buộc học sinh học thêm…

Hà Nội quy định mỗi học sinh không học thêm quá 5 môn

Về mức trần thu phí, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu tỷ lệ chi cho hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường là 70% chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy; 15% chi công tác quản lý dạy thêm, học thêm của nhà trường; 15% hỗ trợ chi tiền điện, nước, vệ sinh và sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm. Nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm.

Theo Thanh niên