Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng

MUCE Đà Nẵng
(Mien Trung University of Civil Engineering – Campus in Danang )
Thành lập năm: 2017
Tỉnh thành:Đà Nẵng
Địa chỉ:số 544B Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;

Giới thiệu

GIỚI THIỆU PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 2410/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18 tháng 07 năm 2017.

Đây là cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống công lập (Trường của Bộ Xây dựng), hoạt động theo quy định của Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 06 năm 2012; Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Là cơ sở đào tạo đại học theo định hướng ứng dụng; cung cấp các điều kiện học tập, nghiên cứu chất lượng tốt cho người học; tổ chức triển khai nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng các yêu cầu về trình độ, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Xây dựng, góp phần vào sự nghiệp phát triển, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

GIỚI THIỆU PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phân hiệu Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tại thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 2410/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 18 tháng 07 năm 2017.

Đây là cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống công lập (Trường của Bộ Xây dựng), hoạt động theo quy định của Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 06 năm 2012; Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Là cơ sở đào tạo đại học theo định hướng ứng dụng; cung cấp các điều kiện học tập, nghiên cứu chất lượng tốt cho người học; tổ chức triển khai nghiên cứu...