Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM

(Ho Chi Minh City University of Technology)
Thành lập năm: 1957
Địa chỉ:268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh

Giới thiệu

TẦM NHÌN-SỨ MẠNG (2016-2020)

1.Tầm nhìn

        Trở thành trường đại học sáng tạo, tiên phong và chủ động hội nhập quốc tế.

2. Sứ mạng

Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM là trường đại học tự chủ có sứ mệnh:

 • Đào tạo đội ngũ trí thức có năng lực lãnh đạo;
 • Sáng tạo tri thức mới thông qua nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
 • Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng

3. Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu chiến lược của Trường bao gồm:

 • Quản trị hiệu quả các nguồn lực đảm bảo thực hiện quyền tự chủ đại học;
 • Thu hút và đãi ngộ đội ngũ cán bộ viên chức chất lượng cao để phát huy năng lực cống hiến;
 • Xuất sắc trong đào tạo;
 • Xuất sắc trong khoa học – công nghệ;
 • Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng

4. Hệ thống các giá trị cơ bản

Trường Đại học Bách Khoa hướng tới các giá trị cơ bản để đáp ứng sứ mạng của nhà trường:

 • Năng lực và tâm huyết của đội ngũ quản lý, giảng viên và sinh viên;
 • Tinh thần đổi mới sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học;
 • Môi trường học tập năng động, hội nhập quốc tế;
 • Tinh thần trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng;
 • Kết nối giữa nhà trường, cộng đồng và doanh nghiệp

5. Triết lý giáo dục

       “Giáo dục khai phóng, tiên phong trong chất lượng, sáng tạo và hội nhập”

TẦM NHÌN-SỨ MẠNG (2016-2020)

1.Tầm nhìn

        Trở thành trường đại học sáng tạo, tiên phong và chủ động hội nhập quốc tế.

2. Sứ mạng

Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM là trường đại học tự chủ có sứ mệnh:

 • Đào tạo đội ngũ trí thức có năng lực lãnh đạo;
 • Sáng tạo tri thức mới thông qua nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
 • Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng

3. Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu chiến lược của Trường bao gồm:

 • Quản trị hiệu quả các nguồn lực đảm bảo thực hiện quyền tự chủ đại học;
 • Thu hút và đãi ngộ đội ngũ cán bộ viên chức chất lượng cao để phát huy năng lực cống hiến;
 • Xuất sắc trong đào tạo;
 • Xuất sắc trong khoa học – công nghệ;
 • Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng

4. Hệ thống các giá trị cơ bản

Trường Đại học Bách...